กลับหน้าหลั

1. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง

1.1 ปกประเมินโครงการภาษาไทย

1.2 ปกประเมินโครงการภาษาอังกฤษ

1.3 บทคัดย่อภาษาไทย

1.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

1.5 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

 

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของครูที่เน้นการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

2.1 ปกรายงานการวิจัยภาษาไทย

2.2 ปกรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ

2.3 บทคัดย่อภาษาไทย

2.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

2.5 Model NAM CAFE