กลับหน้าหลัก

.การเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘.

เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง มีผลการแข่งขัน ดังนี้ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน, โครงงานอาชีพ ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ,

 

การประชุมสัมมนาและปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดย ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น และคณะ ได้จัดประชุมสัมมนาและปฏิบัติการระยะที่ 1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีครูวิชาการ และครูกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม จำนวน ๔๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการดำเนินการ การปรับโครงสร้างหลักสูตรการจัดตารางเรียนและการออกแบบเพิ่มการเรียนรู้ โดยผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุทัย และโรงเรียนวัดโพธิ์เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

.ทัศนศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้นำนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี

 

ทัศนศึกษา ป.1-3 ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนชั้น ป.1-3 ไปทัศนศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.ทัศนศึกษา ป.4-6 ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนชั้น ป.4-6 ไปทัศนศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรอบรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน เยาวชนวัยใส วัยเรียน ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง "ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่เสพ ไม่ดื่ม" จัดโดยกลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์บางหลวง ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางหลวง

..รับครูใหม่...

เมื่อวันที่ 27 พศจิกายน 2558 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงได้กล่าวยินดีต้อนรับครูใหม่ ทั้ง 2 ท่าน

..After Action Reviwe (A.A.R.)...

เมื่อวันที่ 27 พศจิกายน 2558 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและรองผู้อำนวยการ คณะครูได้ประชุมสรุปกิจกรรมรายสัปดาห์และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ในสัปดาห์ถัดไป

..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.ภายใต้โครงการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งโรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้นักเรียนก็มีความสุขและสนุกสนานกันเป็นอย่างยิ่ง

..การเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและรองผู้อำนวยการ ได้ตรวจความพร้อมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง อย่างดียิ่ง

..ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2558...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย , รองฯสิริภา เกิดลาภ คณะครู ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต แด่ครูเกษียณ ทั้ง 4 ท่าน คือ ครูอุทัยวรรรณ ปานอุทัย ครูเรณู มณฑาทิพย์ ครูสุนทรี แซ่เฮ้ง และครูปรีชา ปัจฉิมพิหงค์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

..งานแสดงมุฑิตาคารวะ...

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย , รองฯสิริภา เกิดลาภ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมจัดงานแสดงมุฑิตาคารวะ แด่ครูเกษียณ ทั้ง 4 ท่าน คือ ครูอุทัยวรรรณ ปานอุทัย ครูเรณู มณฑาทิพย์ ครูสุนทรี แซ่เฮ้ง และครูปรีชา ปัจฉิมพิหงค์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2558 ..

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 กลุ่มโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดให้มีการแข่งขันความสามารถงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

..โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนบางหลวง...

ด้วยกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนบางหลวง โดยเชิญ ผอ.โกมินทร์ สังคนอง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางมาเป็นวิทยากร และ ผอ.สมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เข้าร่วมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558

...การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 ..

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย , รองฯสิริภา เกิดลาภ คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 และการอบรมพัฒนาพ่อแม่ - ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 เวลาและเทคโนโลยี ฐานที่ 2 เวลาและตัวฉัน ฐาน 3 เวลาและธรรมชาติ และฐานที่ 4 ค้นพบเวลา ณ อาคารปฐมวัย 1 โรงเรียนวัดบางหลวง

..โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์...

โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวงจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและสารเสพติดชนิดต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์ โดยมี คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 116 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง

...การประชุมจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2559-2562 ..

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2559 - 2562 โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ , ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , ดร.สิริกร มณีรินทร์ , คุณสกุลตลา สุขสมัย (รองฯสวก.) เป็นที่ปรึกษา โดยมีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน

 
..การประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2558...

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ทีม 3 คน ณ องค์พระปฐมเจดีย์

..วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558..

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะครูและนักเรียนร่วมกล่าวคำถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันแม่แห่งชาิติและเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง

..การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558...

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ 8 องค์ประกอบ และไ้ด้เยี่่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงอีกด้วย

..มหกรรมอาเซียน ประจำปี 2558..

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คุณครูโดยเฉพาะ โดยมีโรงเรียนต่างๆมาร่วมงานมากมาย อาทิ ร.ร.สุขวัฒนาราม ร.ร.วัดโพธิ์ ร.ร.วัดเกษตราราม วัดนิลเพชร บัวหวั่น และโรงเรียนในกลุ่มบางหลวง ชื่องาน มหกรรมอาเซียน (8th ASEAN DAY)ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่างๆ

..การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2558. ..

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา่ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2558 มีการแสดงประกอบพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเีจี้ยนหัว และโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดต.บำรุง วิมูลชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าสู่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และสิ้นสุดขบวน และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางหลวง

..การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558. ..

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558

..กิจกรรมพระธรรมทูต ปีการศึกษา 2558. ..

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 พระธรรมทูตประจำอำเภอบางเลน คณะธรรมทูตสายที่ 1 ได้มาแสดงธรรมโ่ดยเน้นถึงโทษของอบายมุข ยาเสพติด ความสามัคคีของคนในชาติให้แก่คณะครู และนักเรียนโ่รงเรียนวัดบางหลวง

..วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2558..

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะลูกเสือไปบำเพ็ญประโยชน ์ด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียนและภายในวัดบางหลวง งานนี้นอกจากได้ฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว ยังอิ่มบุญกันถ้วนหน้าอีกด้วย

..มอบพัดลม..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาได้มีศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมเพื่อน ๆ มอบพัดลมให้แก่โรงเรียนวัดบางหลวงเป็นจำนวน 32 ตัว

..วันสุนทรภู่+วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558..

 เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ.2558 สัปดาห์สุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยมีกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหา กิจกรรมระบายสีภาพ นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

..โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก..

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลบางหลวงได้มาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมและการฝึกปฏิบัติจริง

..พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558..

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   11   มิถุนายน พ.ศ.2558   ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมการไหว้ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง
เพื่อเป็น สิริมงคลสำหรับนักเรียนทุกคน......

 

..การเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558..

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและรองผู้อำนวยการ ได้ตรวจความพร้อมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง อย่างดียิ่ง

 

..ประชุมผู้ปกครอง..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพและนโยบายต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

..พิธีมอบวุฒิบัตร..

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้มีการประชุมผู้บริหารและมีพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนวัดบางหลวงเพื่อแสดงว่าโรงเรียนวัดบางหลวงมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557คะแนนพัฒนาการอยู่ในลำดับที่ 6และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ 6ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

 

..ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน..

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มาพบประชาชนชาวบางหลวงและมีหน่วยงานต่างๆ ที่มาต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุัทัยได้นำนักเรียนเข้าต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดย สพป.นฐ. เขต 2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดบางหลวงเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร(น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ม.1-3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และอีกหนึ่งรายการคือการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน ป.4-6 ม.1-3โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ณ อิมเเพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สวนสามพราน และ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นอกจากจะได้รับความรู้และเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่นักเรียนแล้วยังสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับคุณครูอีกด้วย

..การประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)..

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

..วันเด็กแห่งชาติ 2558..

วันที่ 9 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง จัดให้มีกิจกรรมบนเวที การตอบคำถาม การเล่นบ้านลม การเล่มเกมส์ซุ้มต่างๆ และการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

..สวัสดีปีใหม่ 2558..

 

..วาระขึ้นปีใหม่..

ในวาระขึ้นปีใหม่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวงได้ร่วมใจกันเข้าอวยพรปีใหม่แก่ผอ.ธเนศ ปานอุทัยและ ผอ.ธเนศ ปานอุทัยได้อวยพรปีใหม่แก่บุคลากรและผู้ใหญ่ในชุมชน พร้อมให้โอวาท โดยกล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  โรงเรียนวัดบางหลวง จัดโครงการระดับชั้นปฐมวัยขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้เหมาะสมกับวัย อีกทั้ง ให้เด็กพัฒนาทักษะทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวเปิดงาน และผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับการประชาคมอาเซียนและเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานนิทรรศการของนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนาการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ.โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

..ผลการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๗..

เมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่ 18-19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ,โครงงานคุณธรรม ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน , การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง , ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบรอบ 87  พรรษาและเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ ผอ.ธเนศ  ปานอุทัย เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 87  พรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบางหลวงและนำนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง แสดงความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแสดงรีวิวประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทย เป็นที่ชื่มชมแก่ชุมชนอย่างยิ่ง

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64 และได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5 รายการ ได้แก่ 1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-62.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 3.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-34.การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 5.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6

..สอบธรรมะศึกษา..

เมื่อวันพุธที่์ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เป็นสนามสอบธรรมะศึกษา ชั้นศึกษา ชั้นตรี โท เอกโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม เข้าทำการสอบ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง 3 ชาติพันธุ์ ไทย-จีน-ลาว ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง

..อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา..

เมื่อวันอาทิตยที่์ 2 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา

..โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา..

เมื่อวันจันทร์ 6 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางหลวงมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมายจราจรกฏจราจร

..ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนดีประจำตำบลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วยครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 42 คน

เมื่อวันพุธที่  24  กันยายน 2557 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง  และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2557 จำนวน 4 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี รองผู้อำนวยการจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มาแนะนำให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมแก่สมาชิกและบุคลากรทราบ

..วิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นวิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ หน่วยพัฒนา 12 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

..การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก..

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นจุดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง โดยมีผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรม 28 โรงเรียน จำนวน 140 คน

..กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557..

ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเงินทุนการศึกษา ซึ่งคณะครูทุกท่านได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนร้อยเปอร์เซนต์

..การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา12 สิงหาคม 2557 ..

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา12 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางหลวง

..การจัดกิจกรรม "ลูกชวนแม่ แชร์ความรู้ สู่อาเซียน" เนื่องในวันอาเซียน ปี 2557..

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ชื่องาน "ลูกชวนแม่ แชร์ความรู้ สู่อาเซียน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่างๆ อาทิ เช่น สอยดาวอาเซียน อาเซียนเลือกคู่ ลูกเต๋าอาเซียน วาดภาพระบายสีอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน กีฬาพื้นบ้านอาเซียน เติมความรู้อาเซียนกับจออัจฉริยะ เป้าอาเซียนเรียนรู้ และนิทานอาเซียน โดยการจัดงานครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มาร่วมจัดนิทรรศการด้วย เ่ช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมงานกว่า 700 คน

..การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557..

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 รองฯสิริภา เกิดลาภ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย รองฯพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองฯผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ปัญญา บัววัจนา ผอ.ร.ร.วัดบัวหวั่น , ผอ.วิไล วาราชะนนท์ ผอ.ร.ร.วัดบางไผ่นารถ , ผอ.ศิวิไล ทีคำ ผอ.ร.ร.วัดลานคา ,ผอ.จำเริญ สีมารัตน์ ผอ.ร.ร.วัดมะเกลือ และ ศน.สมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งได้มาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ 8 องค์ประกอบ และไ้ด้เยี่่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงอีกด้วย

..ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ และคณะที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง. ..

 

..การจัดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย และประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557. ..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง โดยท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมด้วย ผอ.ชัยวัตร แก้วคำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ,ผอ.วิัชัย มูลทองสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล , ผอ.ณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม และ ผอ.เทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย และประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญท่าน ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาเป็นวิทยากร ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดบางหลวง

..การจัดงานประเพณีแห่เทียน เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557. ..

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียน เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557 โดยมีพระมหาปรีชา ภูริปัญโญ ประธานฝ่ายสงฆ์ มีสาธุชนผู้ร่วมงานเทศน์มหาชาติ และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมกัน ณ อาคารเตโชทัย รวมใจราษฎร์ โรงเรียนวัดบางหลวง

..การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2557. ..

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา่ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2557 มีการแสดงประกอบพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเีจี้ยนหัว และโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดต.บำรุง วิมูลชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าสู่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และสิ้นสุดขบวน และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางหลวง

..พิธีเปิด"โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย". ..

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง นครปฐม ร่วมกับ โรงเรียนวัดบางหลวง และบริษัทโซลาร์ โก จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการ " บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลผลการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ การอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

..ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. ..

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
วัดบางหลวงให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคุณครูบรรณารักษ์ที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิต มาศึกษาดูงานห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมียุวบรรณารักษ์นำเสนอการใช้ห้องสมุดในทุกขั้นตอน

..การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประกอบการเรียนายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. ..

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 9 คน ได้มาขอจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประกอบการเรียนายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสิริภา เกิดลาภ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

..กิจกรรม BACK TO SCHOOL ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2557..

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-2 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรม BACK TO SCHOOL เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวต้อนรับ และร่วมแจกของรางวัลมากมายให้แก่นักเรียน

 

...การเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ....

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ตรวจความพร้อมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง อย่างดียิ่ง

 

..กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ และนโยบายต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

 

..พิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการเด็กดีศรีบางหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง..

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 82 คน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีบางหลวง จำนวน 11 คน เยาวชนดีเด่นของวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คน และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

 

..โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - อาเซียน..

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยา่ลัยราชภัฎนครปฐม จัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอาเซียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ และนายอำเภอบางเลนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

..การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556..

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมโซนงานอาชีพ โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

..ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร..

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นฯ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

..ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ณ โรงแรมเวล..

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมเป็นวิทยากร และอภิปรายแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

...งานวันครู ปี 2557..

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวันหนึ่งแสนครูดี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 
...วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557..

.....

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง จัดให้มีกิจกรรมบนเวที การตอบคำถาม การเล่นบ้านลม การเล่มเกมส์ซุ้มต่างๆ และการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

...ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาและของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียน..

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 คุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 73 ทุน และได้รับการสนับสนุน จากคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ได้มาเลี้ยงอาหาร เช่นก๋วยเตี๋ยว บัวลอยไข่หวาน ไอศรีม เป็นต้น แก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง นำโดย นายกบุญเส็ง จูมัจฉะ ได้มามอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงและโรงเรียนบ้านลาดหลวงด้วยเช่นกัน

 

...สวัสดีปีใหม่แด่ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ...

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 โดยการนำของ รองฯ สิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557

...สวัสดีปีใหม่ 2557..

.....

 

...การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี..

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556โรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ ผอ.ธเนศ  ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นางผาสุก ปานอุทัย ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

...การเสวนาเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยีนในศตวรรษที่ 21:จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" ...

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้กำหนดจัด การเสวนาเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยีนในศตวรรษที่ 21:จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ประธานสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิราพร รามศิริ อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเสวนา ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

...งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖..

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ ผอ.ธเนศ  ปานอุทัย เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 86  พรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบางหลวงและนำนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง แสดงความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแสดงรีวิวประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทย เป็นที่ชื่มชมแก่ชุมชนอย่างยิ่ง

...สอบธรรมสนามหลวง ปี 2556 ...

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เจ้าคณะตำบลบางหลวงเป็นประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางหลวง, บางหลวงวิทยา, วัดบางน้อยใน, วัดศิลามูล, วัดราษฎร์สามัคคี, และวัดลัฎฐิวนาราม เข้าทำการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง

...ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง...

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

...โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง

...การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ..

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีนี้ได้รับเหรียญทองจำนวน 20 รายการ โดยผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

...การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ...

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มโรงเรียนวัดบางหลวงได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 10 โรงเรียน

...เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2556..

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 โดยมีคณะครูให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการเตรียมความพร้อมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆก่อนเปิดภาคเรียน

...การจัดกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนวัดบางหลวง ปีการศึกษา 2556 ....

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนวัดบางหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...๓๖ ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ แด่ ครูสีนีรักษ์ โรจน์ขจรศิริ..

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะกรรมการโรงเรียน ร่วมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต  แด่นางสินีรักษ์ โรจน์ขจรศิริ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง

...การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง....

ด้วยกลุ่มโรงเรียนบางหลวง  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ  จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง, โรงเรียนวัดบางน้อยใน, โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี, โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง, โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม, โรงเรียนบ้านลาดหลวง, โรงเรียนวัดศิลามูล, โรงเรียนบ้านไผ่หลวง, โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง และโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ได้จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง  และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2556 เมื่อวันพุธที่  25  กันยายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผอ.ทวีพล เเพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

...โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกเดินทางมาศึกษาดูงานสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนดีศรีตำบลให้เป็นต้นแบบ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง..

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่ เดินทางมาศึกษาดูงานสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนดีศรีตำบลให้เป็นต้นแบบ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัยและคณะครู ให้การต้อนรับ

...การอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2....

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย เข้าร่วมการอบรมและรับมอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม โรมแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรี

...กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ"..

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสำคัญของประเทศไทย ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา

...พิธีเปิดงาน “ถิ่นฐานบ้านเรา รากเหง้าการพัฒนา ทรงคุณค่าสู่มาตรฐานสากล” ตอนพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวง (Settlemen House Progenitor Development Invaluable to International Episode “Watbangluang School Museum”) ....

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบางหลวง คณะศึกษาศาสตร์อมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยท้องถิ่นและชุมชนบางหลวง ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานของนักเรียนภายใต้ชื่องาน “ถิ่นฐานบ้านเรา รากเหง้าการพัฒนา ทรงคุณค่าสู่มาตรฐานสากล” ตอนพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวง (Settlemen House Progenitor Development Invaluable to International Episode “Watbangluang School Museum”)โดยมี ท่านรองฯจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัด    การเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ได้ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งเพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียน วัดบางหลวงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและผู้ที่สนใจ

...โครงการค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2556....

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 2 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น้อยขึ้น โดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนชั้นปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...โครงการค่ายเเรียนรู้ "สาระน่าคิด ชีวิตมีสุข" ....

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นำโดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ อ.ศิริวรรณ วนิชวัฒน์ และนักศึกษาเอกวิชาภาษาจีน ภาษาไทย และเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดโครงการค่ายเเรียนรู้ "สาระน่าคิด ชีวิตมีสุข" ให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมีี อ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่นให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงอีกด้วย

...การทำบุญ วันพระ ณ วัดบางหลวง ....

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมทำบุญ วันพระ นำโดย ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย คณะครู และนักเรียนไปทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดบางหลวง ทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำกิจกรรม

...กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ....

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรตินางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ81พรรษา 12 สิงหา 2556 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง

...โรงเรียนบ้ศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง....

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้ศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนดีศรีตำบลให้เป็นต้นแบบ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัยและคณะครู ให้การต้อนรับ

...กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2556 ....

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง คณะกรรมการชุมชนโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2556 ขึ้น โดยมี ดาบตำรวจ บำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้ให้เกียรติในพิธีเปิด

...การนิเทศและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ....

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย อ.ดร.บุศรา นิยมเวช และคณะ ได้มานิเทศและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ" ....

เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ" ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ โดยมี รศ.ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ และ อ.ดร.บุศรา นิยมเวช เป็นวิทยากร ซึ่งมีคุณครูโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 26 คน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง


...อบรมมัคคุเทศก์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดี 4 จังหวัด ....

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดี 4 จังหวัด กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเโดยมีนักเรียนเข้าร่วม 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง

...พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 ....

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายธเนศ  ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู  และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ป.6 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี  มีความรู้


...ยินดีต้อนรับ นางสิริภา เกิดลาภ เดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ....

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ ผอ.อานนท์ เล้าอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนและคณะ ได้เดินทางมาส่ง นางสิริภา เกิดลาภ เพื่อมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง

...พระธรรมทูตบรรยายธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ....

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 พระธรรมทูตจากวัดลานคาได้มาบรรยายธรรมให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง

...การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ....

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 รองฯ จิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.วิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และ ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย ได้มาประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงเรียนโดยรอบ

...การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ....

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยมี พระวัดบางหลวง มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

...รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ 9 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ....

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้รับมอบเกียรติบัตร จากท่านทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ 9 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

...การจัดกิจกรรม Back to School ปีการศึกษา 2556 ....

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-2 จัดกิจกรรม Back to School เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าใหม่ โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวต้อนรับ และร่วมแจกของรางวัลมากมายให้แก่นักเรียน

...ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร ....

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแก่โรงเรียนวัดบางหลวงซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

...การเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ....

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

...การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ....

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ และนโยบายต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

...การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน" ตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ....

เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน" โดย รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อ.ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยาหลัก โดยมีคุณครูโรงเรียนวัดบางหลวงและโรงเรียนวัดศิลามูลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน

...การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555 ....

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก รองฯจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

...การประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ....

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ประเมินโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน และฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ท่านรองฯจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะ ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนแรกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

...การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและแนวทางการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ....

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและแนวทางการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ครูวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า ครูชูศรี นพรัตน์ ครูสุนทรี แซ่เฮ้ง และครูอุษา มะหะหมัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับชาติ ....

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับชาติ โดย สพป.นฐ. เขต 2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดบางหลวงเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาว หวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น ระดับชั้น ป.4-6) และ ม.1-3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ณ อิมเเพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

...การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมคุณธรรม จริยธรรมตามนโยบายโรงเรียนดี ศรีตำบล ....

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการอบรม 5 ห้องชีวิต ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมคุณธรรม จริยธรรมตามนโยบายโรงเรียนดี ศรีตำบล โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - 6 เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

...รับมอบเกียรติบัตรในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตแกนนำต้านยาเสพติด "โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" ....

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุทัย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตแกนนำต้านยาเสพติด และรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะเป็นเครือข่ายและให้การสนับสนุนงานป้องกันยาเสพติด"ในสถานศึกษาดีเด่นโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" โรงเรียนบางหลวงวิทยา ณ วิถีไทยรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

...การอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนรุ่นเยาวชนเครือข่าย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ....

เมื่อวันที่ 17 - 20 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง จัดโครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนรุ่นเยาวชนเครือข่าย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนรุ่นเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงเข้าร่วม จำนวน 10 คน

...โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดบางหลวง ....

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูให้การต้อนรับ

...การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ....

เมื่อวันที่ 15,17 และ 18 มกราคม 2556 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน ณ ศูนย์โรงเรียนวัดบางหลวง

...งานวันครู ประจำปี 2556 ....

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2556 ทำพิธีบูชาครู  และรับมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น และหนึ่งแสนครูดี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

...งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ....

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 11 ทุน และจัดให้มีกิจกรรมบนเวที การตอบคำถาม การเล่นบ้านลม การเล่มเกมส์ซุ้มต่างๆ และการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

...โครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยราคำแหงเต็มรูปแบบ ....

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้มีการนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...สวัสดีปีใหม่ 2556 ....

 

...พิธีมอบเงินสด จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง ณ โรงเรียนวัดบางหลวง ....

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบเงินสดจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) จากคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง คหบดีของชุมชนตำบลบางหลวง เพื่อจัดตั้ง "มูลนิธิคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง" โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนของโรงเรียนวัดบางหลวงทุกคน ในการนี้ ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง รวมทั้งชุมชนของตำบลบางหลวงขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูง

...การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัดระยอง....

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายการมารยาทไทย ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

...ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช เฉลิมฉลอง 85 พรรษา มหาราชา...

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2555 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ 
     ผอ.ธเนศ  ปานอุทัยเข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 85  พรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบางหลวง และนำนักเรียน
     โรงเรียนวัดบางหลวง   แสดงความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแสดง
     รำถวายพระพร เป็นที่ชื่มชมแก่ชุมชนอย่างยิ่ง

...มอบรางวัล แก่นักเรียนประกวดความสามารถวาดภาพระบายสีและตอบปัญหา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ....

ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลอบรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยแก่นักเรียนประกวดความสามารถวาดภาพระบายสีและตอบปัญหา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

...การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2555...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เป็นศูนย์สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2555 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม 7 โรงเรียน

...การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ....

ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง

...โรงเรียนวัดบางหลวงเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2555...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2555 เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น ให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป

...การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ....

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 10 โรงเรียน

...ร่วมนำเสนอโครงการ "Share and Learn พลังสามประสานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล"...

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และ ผศ.มาเรียม นิลพันธุ์ ร่วมนำเสนอโครงการ "Share and Learn พลังสามประสานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล" ในงาน Educa 2012 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

...โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ....

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  โรงเรียนวัดบางหลวง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบ และโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่าย เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

...พิธีมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนเข้าร่วมโครงการตำรวจ D.A.R.E...

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 สถานีตำรวจภูธรบางหลวง นำโดย พันตำรวจเอก บุญเลิศ บวรมหาชนก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางหลวง ได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)ของสถานีตำรวจภูธรบางหลวง ภาคเรียนที่ 1/2555 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...โรงเรียนวัดบางหลวงจัดโครงการของชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 ....

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555  โรงเรียนวัดบางหลวง จัดโครงการระดับชั้นปฐมวัยขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้เหมาะสมกับวัย อีกทั้ง ให้เด็กพัฒนาทักษะทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวเปิดงาน และผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

...ขอแสดงความยินดีแด่ ครูสินีรักษ์ โรจน์ขจรศิริ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"...

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้คัดเลือก นางสินีรักษ์ โรจน์ขจรศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางหลวงเป็น "ครูสอนดี" ของเทศบาลตำบลบางหลวง พร้อมมอบเกียรติบัตรและเช็คเงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับครูสอนดี พุทธศักราช 2554

...การประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2555 ....

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555  กลุ่มโรงเรียนบางหลวง จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีท่านรองฯ อุบล รักการงาน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ

...นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากและให้บริการทันตกรรมป้องกันภาคสนาม ณ โรงเรียนวัดบางหลวง....

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากและให้บริการทันตกรรมป้องกันภาคสนามแก่นักเรียนชั้น ป.4 รวม 5 โรงเรียน จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ จังหวัดพิษณุโลก มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัยและคณะครูให้การต้อนรับ

...โรงเรียนวัดบางหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล....

เมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2555 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล ณ ศูนย์พักผ่อนอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

...โรงเรียนวัดบางหลวง จัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ณ โรงแรมเวล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนวัดบางหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอบางเลน ได้ร่วมจัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมกิ่งดาว โรงเเรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

...คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดบางหลวง...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ได้นำนักศึกษา จำนวน 35 คน มาศึกษาดูงาน"กระบวนการจัดทำหลักสูตรความต้องการของท้องถิ่น"และร่วมจัดการเรียนการสอนภาษาจีน แก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูให้การต้อนรับ

...โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์)มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง...

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 คน มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูให้การต้อนรับ

...กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรตินางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษา 12 สิงหา 2555 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง

...งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง...

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง คณะกรรมการชุมชนโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาประจำปี 2555 ขึ้น โดย เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอำเภอบางเลนได้ให้เกียรติในพิธีเปิด

 

...กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน...

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 คณะครูและศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2จำนวน40คนได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดบางหลวงโดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูให้การต้อนรับ

 

...โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดอบรมการผลิตสื่อเผยแพร่ ความรู้สู่อาเซียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง...

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์       จัดบริการวิชาการอบรมการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้สู่อาเซียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ตั้งแต่วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบไปด้วย1. ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช          2.อ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี 3.อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช 4.อ.วีรศักดิ์ พาชัยดี      โรงเรียนวัดบางหลวงโดยการนำของท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

...ครูตำรวจ D.A.R.E...

 ด้วยสถานีตำรวจภูธรตำบลบางหลวง  ได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยสนับสนุนให้ครูตำรวจ D.A.R.E  จำนวน 2 นาย  เข้าสอนนักเรียนระดับชั้น ป.6 ในโรงเรียนวัดบางหลวง ภาคเรียนที่ 1 /2555 ทุกวันพฤหัสบดี  เริ่มตั้งแต่ วันที่  7  มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

...พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555...

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี นายธเนศ  ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และ นายวีระ  พูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดหลวง คณะครู  และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ป.6 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี  มีความรู้

 

...กิจกรรมงาน กศน.มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 5 เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน...

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2555 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมงาน กศน.มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 5 เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน และเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ได้รับรางวัลระดับดีมาก ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาเซียนกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา"


                    เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์                         มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา             หลักสูตรและการสอน  กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาเซียนกับ     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา"โดยนางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์ และดร.ชยพร กระต่ายทอง             สังกัดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรในการอบรม                     ผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 50 คน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

...กิจกรรม "เยาวชนรักษ์โลก  ลดภาวะโลกร้อน  และการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน"
ประจำปี  2555 

               เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้จัดกิจกรรมโครงการ                   “เยาวชนรักษ์โลก  ลดภาวะโลกร้อน  และการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน” ประจำปี  2555 
         โดยมีท่านวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นประธาน
         ในพิธีเปิดงาน  รวมทั้งปลัดจัดหวัดนครปฐม ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          และคณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการ 
          ณ   โรงเรียนวัดบางหลวง 

 

...กิจกรรม "บัณฑิตน้อย" ปีการศึกษา 2554 ...

                  เมื่อวันจันทร์ที่  26  มีนาคม  2555  โรงเรียนวัดบางหลวง  ได้จัด กิจกรรม
           "บัณฑิตน้อย"
  ประจำปีการศึกษา  2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี 
            อีกทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 
            64  คนและประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 62  คน  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน
            วัดบางหลวง 

...งาน "อนาคตการศึกษาไทย" (Future of Thai Education)...

                                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือก
           โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในฐานะ โรงเรียนดีประจำตำบล
           เข้าร่วมจัดงาน "อนาคตการศึกษาไทย" (Future of Thai Education) ระหว่าง
           วันที่ 6-7 มีนาคม 2555  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
           จังหวัดนนทบุรี   ในการนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรงศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช   
          ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนวัดบางหลวง   โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

...ต้อนรับนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ...

                             เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายธเนศ  ปานอุทัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน
         วัดบางหลวงและคณะครู  ให้การต้อนรับ นางกัญจนพร  โตวัฒนา    นักวิชาการ
        ตรวจเงินแผ่นดิน 7  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   นางสาวอุบล รักการงาน
        รองผู้อำนวยการสำนักงาน      เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2          และคณะ พร้อมชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน  โรงเรียนดีประจำตำบล และร่วมเดินเยี่ยมชม
       โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนดีประจำตำบลบางหลวง

...ต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก...

          เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2555  ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง      ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก  จำนวน  36  คน  ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน   
      ณ  โรงเรียนวัดบางหลวง

...สพป.นฐ เขต 2 เยี่ยมชมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...

               เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2555  นางสาวอุบล รักการงาน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์   ได้มาเยี่ยมชม
     การดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของกลุ่มโรงเรียน
     บางหลวง   ณ   ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง  โดยมีผู้บริหาร  นักเรียนและคณะครู เข้าร่วม
    โครงการทั้งหมด  7  โรงเรียน

...โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...

                  กลุ่มโรงเรียนวัดบางหลวง ได้กำหนดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระหว่างวันที่  13 – 18 กุมภาพันธ์  2555  ณ   ห้องประชุม
     โรงเรียนวัดบางหลวง  โดยมีผู้บริหาร  นักเรียนและคณะครู เข้าร่วมโครงการรวม  7  โรงเรียน

...งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  61  ประจำปีการศึกษา  2554
“สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ำ  สู่ผู้นำอาเซียน”

 

      เมื่อวันที่  26  มกราคม  2555  โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับมอบหมายจาก สพป.นฐ.เขต  2
   ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการแข่งขันทำอาหารคาว – หวาน เพื่อสุขภาพ  (ประเภทเส้น)
    ระดับ ป.4-6  และ ม.1-3 (ขยายโอกาส) นำโดย ผอ.ธเนศ  ปานอุทัย  ผู้อำนวยการ
   โรงเรียนวัดบางหลวง 
และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการตัดสินผลการแข่งขัน 
   และได้มอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3
   ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

...กิจกรรมวันเด็ก 2555

   

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555    โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง
   ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2555  ขึ้น  โดยมี เรือโทกฤษณ์  จินตะเวช นายอำเภอ
    บางเลน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และร่วมชมการแสดงความสามารถเล่นลิเกและร้องเพลง
   ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา และมอบของขวัญให้แก่
    นักเรียน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย   โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน     สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนทุกคน

 

...เหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 

                       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง  ที่ได้รับ เหรียญทอง
        ในการแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ป.1 – 3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
        ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 61  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2555 

 

...กิจกรรม "เยาวชนรักษ์โลก  ลดภาวะโลกร้อน  และการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน"
ประจำปี  2555 

               เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้จัดกิจกรรมโครงการ                   “เยาวชนรักษ์โลก  ลดภาวะโลกร้อน  และการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน” ประจำปี  2555 
         โดยมีท่านวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นประธาน
         ในพิธีเปิดงาน  รวมทั้งปลัดจัดหวัดนครปฐม ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          และคณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการ 
          ณ   โรงเรียนวัดบางหลวง 

...สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2555

           ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2555  นายธเนศ   ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
      พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ขอมอบ ส.ค.ส. แด่บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
      สวัสดีปีใหม่ 2555

...แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประจำปีการศึกษา 2554

     

           เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 นายธเนศ   ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
     วัดบางหลวง
 นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
     ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  "สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลในอาเซียน " ระดับเขตพื้นที่
      การศึกษา  ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

...แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2554

               เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง จำนวน 10 โรงเรียน
         กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
         ประจำปีการศึกษา 2554 โดยแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

              เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2554  เป็นวันสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปี
      การศึกษา  2554   โดยโรงเรียนวัดบางหลวงเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้น  ตรี – โท – เอก  
      มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน  7  โรงเรียน

...ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช เฉลิมฉลอง 84 พรรษา มหาราชา

               เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ
     ผอ.ธเนศ
  ปานอุทัยเข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 84 พรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบางหลวง และนำนักเรียน
     โรงเรียนวัดบางหลวง  
แสดงความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแสดง
     ลิเกพื้นบ้าน เป็นที่ชื่มชม
แก่ชุมชนอย่างยิ่ง

...เปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ...

               หลังจากปิดภาคเรียนที่ 1 ยาวนานประมาณ 2 เดือน อันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย
     
ที่พื้นที่ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และบริเวณใกล้เคียงได้ประสบ เมื่อวันที่ 6
     ธันวาคม
 
2554 จึงได้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นวันแรก และจัดสอนชดเชยเพิ่มเติม
      ในวันเสาร์ 
โดยการนำของ ผอ.ธเนศ ปานอุทัย   และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงทุกคน
     ที่มุ่งมั่นพัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

...คณะครู 4 โรงเรียน มาศึกษาดูงาน ...

               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม  โรงเรียน
     วัดทุ่งน้อย
   โรงเรียนบ้านห้วยพลู และโรงเรียนวัดท้องไทร ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
     ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...โรงเรียนตลาดเกาะแรต มาศึกษาดูงาน ...

                  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
   ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนตลาดเกาะแรต ที่เดินทางมา
      ศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เยี่ยมชมโรงเรียน

             เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
  ได้มีโอกาสต้อนรับ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผ้อำนวยการสำนักงาน
      เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ซึ่งนำนางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษา
      ด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
    และคณะเยี่ยมชมการบริหารการจัดการเรียนการสอน
      โรงเรียนของโรงเรียนดีประจำตำบล
ที่โรงเรียน วัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

...คณะประเมินเยี่ยมชมโรงเรียนดีประจำตำบล...

               เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
    ได้มีโอกาสต้อนรับคณะประเมินที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนดีประจำตำบล  
      ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ประชุมโทรทัศน์ครู ...

               เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
   ได้มีโอกาสต้อนรับและจัดการประชุมโทรทัศน์ครู ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ช่วงชั้นปฐมวัย(อนุบาล) ไปทัศนศึกษา ...

               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
  นำนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย (อนุบาล 1 และ อนุบาล 2) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน
      เดินทางไปทัศนศึกษา  ณ สวนสัตว์ดุสิต  นอกจากจะได้รับความรู้ และเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่
      นักเรียนแล้ว ยังสร้างสัมพัธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกัผู้ปกครอง และระหว่างผู้ปกครอง
      กับครูอีกด้วย

...โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึงมาศึกษาดูงาน ...

               เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
   ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ที่เดินทาง
      มาศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ประเมินสถานศึกษาพอเพียง...

               เมื่อวันที่ 20กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
      วัดบางหลวง
   ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่เดินทางมา 
      ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

...โรงเรียนประชานาถ มาศึกษาดูงาน ...

              เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
       วัดบางหลวง
  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนประชานาถ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
      ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...โรงเรียนวัดบางภาษีและโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม มาศึกษาดูงาน ...

                เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง
      ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนวัดบางภาษ ีและโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
    
ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

...โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง มาศึกษาดูงาน ...

                เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง
      ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
       ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

...โรงเรียนวัดวรจันทร์ มาศึกษาดูงาน...

               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง
      ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
     ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)..

               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
      เขต 1 มาจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและถ่ายทำวิดีโอ และบันทึกภาพนิ่งโรงเรียนดีประจำตำบล
     โครงการพัฒนาระบบสารสนเททางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

 

...กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา พ.ศ.2554 ...

               วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย นายธเนศ ปานอุทัย
     ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง สืบสานประเพณีไทย
     จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษาเทศบาลตำบลบางหลวง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบางหลวง

     ...ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 11 ก.ค.2554...

               เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย
     นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์      สพป.นฐ.2 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3

...ทัศนศึกษาโครงการเด็กดีศรีบางหลวง พ.ศ.2554 ...

               เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียน
      โครงการเด็กดีศรีบางหลวง จำนวน 10 คน พร้อมครอบครัวไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังมฤคทายวัน      จังหวัดเพชรบุรีและ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...รณรงค์ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง...

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2554 คณะครูและนักเรียน
     โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวงเดินรณรงค์
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง
     อ.บางเลน จ.นครปฐม ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
     ผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554

...อบรมเรื่องไฟฟ้าและการประหยัดไฟฟ้า

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     อำเภอบางเลน ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน
     วัดบางหลวง เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและการประหยัดไฟฟ้า
     ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง

...สัปดาห์สุนทรภู่...

              เมื่อวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ.2554 สัปดาห์สุนทรภู่
     ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
     โดยมีกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหา กิจกรรมระบายสีภาพ
     นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

...พิธีไหว้ครู ประจำปี 2554 ...

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่   9   มิถุนายน พ.ศ.2554   ที่ผ่านมา
     โรงเรียนวัดบางหลวง      นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
     ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม
     พิธีไหว้ครู ประจำปี 2554 ณ วัดบางหลวง เพื่อเป็น
      สิริมงคลสำหรับนักเรียนทุกคน......

...ผู้ตรวจราชการมาเยี่ยม...

           เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 คุณวราภรณ์ สีหนาท
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเยี่ยมชม
โรงเรียนวัดบางหลวง

...ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ...

       ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
สยามมกุฎราชกุมารี
ของโรงเรียนวัดบางหลวง ขณะนี้
พร้อมเปิดใช้บริการให้กับนักเรียนและชุมชน ผู้สนใจ ตั้งแต่
เวลา08.30 - 16.30 น.

...โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด...

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554    ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ศิลปากร
ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิด"  
ณ โรงเรียนวัดบางหลวง  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกงานในหน่วยงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การนิเทศ

...จัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2554

       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 โรงเรียนวัดบางหลวง
ร่วมกับเทศบาล เเละอบต.บางหลวง จัดงานวันเด็กเเห่งชาติ
ประจำปี 2554 ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลบางหลวง มีนักเรียน
ที่ เข้าร่วมงาน ประมาณ 2,000 คน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมโรงเรียน

           มื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ได้มา
   ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
    ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ศึกษานิเทศเยี่ยมห้องสมุด...

            มื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา
   ศึกษานิเทศก์และคณะมาเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต
   ของโรงเรียนวัดบางหลวง ดูเอกสารหลักฐานต่างๆ   
    และให้คำแนะนำเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
   ห้องสมุดมีชีวิต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

...สนผ.สพฐ.เยี่ยมชมโรงเรียน ..

            มื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ดร.ดรุณี จำปาทอง
   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    และคณะ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดีประจำตำบล
    ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

มิติใหม่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 นายธเนศ ปานอุทัย
   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
นำคณะครู
    นักเรียนร่วมแสดงผลงาน และจัดนิทรรศการยกระดับ
   คุณภาพการศึกษา  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
   สตรีวิทยา พุทธมลฑล ให้กับ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะชม

ผู้อำนวยการเขตเยี่ยมโรงเรียน

           เมื่อวันที่ 7กันยายน 2553 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  มาเยี่ยมโรงเรียน
    เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าของการดำเนินการตาม
    โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

...ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์...

           คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะลูกเสือไป
   บำเพ็ญประโยชน ์
ด้วยการทำความสะอาดและพัฒนา
    บริเวณภายในวัดบางหลวง งานนี้นอกจากได้ฝึกคุณลักษณะ
    อันพึงประสงค์แล้ว ยังอิ่มบุญกันถ้วนหน้าอีกด้วย

... ค่ายยุวบรรณารักษ์ ...

      เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2553 ครูผาสุก ปานอุทัย
   พร้อมยุวชนบรรณารักษ์อีก 2 คน ร่วมฝึกปฏิบัติการ
   "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน"
   ประจำปี 2553 ในโครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิม
   พระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี