-->
 

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียน
สายชั้น ป.4-ป.6
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

ผลการทดสอบ0-NET,NT,RT

ผลการทดสอบ NT
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกาา2561

แหล่งการเรียนรุ้

แนะนำเว็ปไซต์

เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล

www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/

เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี

www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/

เว็บสำหรับส่ง E-Card

www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/

เว็บนานาสาระ

www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/

 

หน้าที่ 4

 

"ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563"

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชื้อเหมือน ที่ได้รับโล่รางวัล การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 และได้เข้าเยี่ยมคารวะรับโล ่รางวัล เเละรับโอวาทจากนายกรัฐมนตร ี วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลี...

 

"ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับชาติ)"

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับชาติ)
โรงเรียนวัดบางหลวงได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน จำนวน 11 รายการ โดยมี
1.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป. 4 – ป. 6 เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
2.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป. 4 – ป. 6 เหรียญทอง
3.การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1 – ป.6 เหรียญทอง
4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป. 4 – ป. 6 เหรียญทอง
5.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป. 4 – ป. 6 เหรียญเงิน
6.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป. 1 – ป. 3 เหรียญทอง
7.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เหรียญทอง
8.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เหรียญทอง
9.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป. 4 – ป. 6 เหรียญเงิน
10.การประกวดโครงงานอาชีพ ป. 4 – ป. 6 เหรียญเงิน
11.การแข่งขันวงปี่พากทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป. 1 – ป. 6 เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายการ 8 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน
ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน และคุณครูที่ช่วยเหลือสนับสนุนทุกท่าน และที่สำคัญ ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อม และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนวัดบางหลวง
...

 
         
 

"รับการประเมินจากสมศ.รอบสี่"

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศ ก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา รศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ลงพื้นที่ซักซ้อมการประเมิน ภายนอก(Mock Assessment) เพื่อเตรียมรับการประเมินจา กสมศ.รอบสี่ โดยมี 1.ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 2.น.ส.บุญสุพร เพ็งทา 3.นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจ 4.น.ส.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ 5.นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
ขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเติมเต็มให้โรงเรียนวั ดบางหลวงมีความสมบูรณ์ พร้อมรับการเยี่ยมชม (Site Visit) จากสมศ.ต่อไปครับ
..

 

"ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC"

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนศิลามูล โดยมี ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้...

 
         
 

"เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562"

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562ี...

 

"พักกาย พักใจ แววตา รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทีมงาน WBL 2019"

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 "พักกาย พักใจ แววตา รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ" ขอบคุณทีมงาน WBL 2019 ที่สรรสร้าง สิ่งดีๆให้กับ #WatbangluangSchool...

 
         
 

"อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ QR Code และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์Big Data"

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ QR Code และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์
Big Data
...

 

"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69"

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  31 รายการ เหรียญเงินจำนวน 10 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 2 รายการ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำ นวน 2 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันร ะดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 11 รายการ...

 
         
 

"อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน กลุ่มยากจนพิเศษ"

วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่1/2562 โดยมีการจัดตลาดพัฒนาทักษะอาชีพ ให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างพื้นฐานอาชีพ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 10ี...

 

"งานมุทิตาคารวะ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน"

วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดงานมุทิตาคารวะ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน" งานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา อดีตครู/ผู้บริหาร ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรม...

 
         
 

"โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร OBECQA"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร OBECQA จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้ร่วมชมนิทรรศการนำเสนอ ผลงานนวัตกรรมการบริหารด้วย ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และการจัดการเรียน การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานร ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ...

 

"กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณครู 3 ท่าน"

วันที่ 27 กันยายน 2562 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณครู 3 ท่าน คือ คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ และคุณครูนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน"...

 
         
 

"กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันที่ 27 กันยายน 2562 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี...

 

"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง"

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง โดยมีโรงเรียนในกลุ่มบางหลวงเข้าร่วมการแข่งขันคือ ร.ร.วัดศิลามูล ร.ร.วัดไผ่หูช้าง ร.ร.วัดบางน้อยใน ร.ร.วัดราษฎร์สามัคคี ร.ร.บ้านไผ่ล้อม ร.ร.บ้านไผ่หลวง และโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง และขอขอบพระคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ที่สนับสนุนเครื่องดื่มให้คณะครูและคณะกรรมการในครั้งนี้

 
         
 

"ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ"ครุมุทิตา กษิณา เกษียณกาล"

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
"ครุมุทิตา กษิณา เกษียณกาล"โรงเรียนวัดบางหลวง ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ และคุณครูนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา9.09น. เจริญพระพุทธมนต์(ถวายภัตตาหาร) ณ อาคารเตโชทัย โรงเรียนวัดบางหลวง
...

 

"มุทิตาคารวะ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน" งานเกษียณอายุราชการ"

วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ และคุณครูนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ ร่วมงานแสดงมุฑิตา "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา" ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมเวล...

 
         
 

"โครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ร.ร.วัดบางหลวง"

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟไทยแลนด์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรณรงค ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีกิจกรรมในห้องสมุดนักเ รียนปฐมวัย และกิจกรรมในห้องเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 18 กิจกรรม
...

 

"สร้างจิตสำนึกและมีความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และมีความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้....

 
         
 

"คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี2561"

วันที่ 2 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2561 โดยมี นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดร.เกชา เหลืองสุดใจชื้น ผอ. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดปรีดาราม ดร. รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ นางสาว บุญสุพร เพ็งทา นายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประ โยชน์อย่างยิ่ง ในการเตรียมการรับการประเมินภายนอก(สมศ)
ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วง
...

 

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้สำหรับการ ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่"

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กศน.ตำบลบางหลวงและ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้สำหรับการ ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางหลวง...

 
 

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม (สัปดาห์ที่ 3)"

(สัปดาห์ที่ 3) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ อ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน  #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #หน้าหนังสือ  #โรงเรียนวัดบางหลวง  #UNICEF(สัปดาห์ที่ 3) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ การอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน  #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF...

 

"มอบเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น BROTHER MFC-L2700D จำนวน 1 เครื่อง"

พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบางหลวง และคณะกรรมการวัดบางหลวง ได้มอบเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น BROTHER MFC-L2700D จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อใช้ในการศึกษาและกิจการงานของโรงเรียน...

 
 

 

     
 

"สัปดาห์วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา"สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ าสตร์ สายชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษ ในหัวข้อ "STEM Education สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์" เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน..

 

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม (สัปดาห์ที่ 2)"

(สัปดาห์ที่ 2) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ อ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน  #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #หน้าหนังสือ  #โรงเรียนวัดบางหลวง  #UNICEF(สัปดาห์ที่ 2) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ การอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน  #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF...

 
 

 

     
 

"โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (เพราะทุกสิ่ง ไม่หยุดนิ่ง)"

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ครูและนักเรียนสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในหัวข้อ เพราะทุกสิ่ง ไม่หยุดนิ่ง เนื่องในวันสัปดาห์วันนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีฐานต่างๆไว้ให้น้องๆปฐมวัย ได้เข้าไปร่วมหาความรู้และสนุกสนานไปด้วยกัน...

 

"นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4 ดาว"

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 ประกอบด้วย ดร.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ , นายเมธี อ้นทอง , นางสาว นาฏลดา ภู่ประเสริฐ , นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน , นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ได้ มานิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมุฑิตา คารวะ ให้แก่ 
ดร.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน
...

 
 

 

     
 

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม (สัปดาห์ที่ 1)"

(สัปดาห์ที่ 1) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ อ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน  #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #หน้าหนังสือ  #โรงเรียนวัดบางหลวง  #UNICEF(สัปดาห์ที่ 1) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ การอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน  #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF...

 

"กิจกรรมท่าพูดฟุตบอลคลินิก"

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่าพูดฟุตบอลคลินิก โดยโค้ชชั้นนำและผู้เล่นทีมชาติไทย เพื่อเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านฟุตบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด...

 
 

 

     
 

"โครงการโรงเรียนสุจริต(กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโครงการโรงเรียนสุจริต(กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

"กิจกรรมศิลปินแห่งศิลปากร"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปินแห่งศิลปากร เฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา...

 
 

 

     

ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบสาระสนเทศ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต้
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

 

 

 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com