-->
 

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

 
หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียน
สายชั้น ป.4-ป.6
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกาา2561

แหล่งการเรียนรุ้

แนะนำเว็ปไซต์

เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล

www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/

เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี

www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/

เว็บสำหรับส่ง E-Card

www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/

เว็บนานาสาระ

www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/

 

หน้าที่ 3

 

"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

   
         
 

"งานเปิดบ้านธรรมะหรรษาby พระมหาสมปอง BLW Open House ปีการศึกษา2563"

 

"โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย"

 
         
 

"เข้าแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่"

   
         
 

"PLC ประกันคุณภาพภายใน และการเขียน SAR ที่สอดคล้อง กับการประเมินจาก สมศ."

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัด PLC ประกันคุณภาพภายใน และการเขียนSAR ที่สอดคล้อง กับการประเมินจาก สมศ. โดยมี 11 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประ กอบด้วย โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนบ้านไผ่หลวง โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดบางภาษี โรงเรียนวัดรางกำหยาดโรงเรี ยนตลาดรางกระทุ่ม โรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเ รียนบ้านห้วยพลู
ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วง โรงเรียนวัดบางหลวง

 

"เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น สภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563"

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภา นักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 มี 4 ข้อดังนี้ ข้อที่1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใ ช้ถุงพลาสติก ข้อที่2 การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื ่อสร้างสังคมให้ความสุข ข้อที่3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทั นก่อนแบ่งปันข่าวปลอม(Fake News) ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันคว ามรุนแรงจากการ (Bully) พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์ 

 
         
 
 

"สนามสอบ(O-NET)ประจำปีการศึกษา2562ณโรงเรียนวัดบางหลวง"

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ นายจิรชัย ทีคำ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีโรงเรียนมาเข้าร่วมการสอบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง และโรงเรียนวัดศิลามูล

 
         
 

"PLC ประกันคุณภาพภายใน และการเขียน SAR ที่สอดคล้อง กับการประเมินจาก สมศ."

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัด PLC ประกันคุณภาพภายใน และการเขียนSAR ที่สอดคล้อง กับการประเมินจาก สมศ. โดยมี 11 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประ กอบด้วย โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนบ้านไผ่หลวง โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดบางภาษี โรงเรียนวัดรางกำหยาดโรงเรี ยนตลาดรางกระทุ่ม โรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเ รียนบ้านห้วยพลู
ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วง โรงเรียนวัดบางหลวง

 

"เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น สภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563"

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภา นักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 มี 4 ข้อดังนี้ ข้อที่1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใ ช้ถุงพลาสติก ข้อที่2 การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื ่อสร้างสังคมให้ความสุข ข้อที่3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทั นก่อนแบ่งปันข่าวปลอม(Fake News) ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันคว ามรุนแรงจากการ (Bully) พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์ 

 
         
 

"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

โรงเรียนวัดบางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการ

ประกวดราคาครั้งนี้เป็นงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการ

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังกำหนดตามที่ประกาศผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้นบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้มตามที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่น ข้อเสนอให้แก่โรงเรียนวัดบาง

หลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ในการประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙ ไม่เป็นผู้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิสรไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวันแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนวัดบางหลวงเชื่อถือผู้ยื่น ข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ

"กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม

"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างขอ งผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมคที่เข้าประกวดราคาได้

 

 
 
         
 

"เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง และเด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชื้อเหมือน ได้เข้าพบท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเ ลือกจากคณะกรรมการจัดงานฉลอ งวันเด็กแห่งชาติ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2563

 

"ทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.3 ไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
         
 

"CP All & PIM Connext ED สานพลังการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ"

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2653 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การตอนรับคณะบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมส่วนกลาง CP All & PIM Connext ED สานพลังการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการปร ะชารัฐ Connext ED Little Guide โดยมี ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ และนายปาพจน์ ตันสุวรรณ ผู้ชำนาญการ 
ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำห รับข้อเสนอแนะ เพื่อเติมเต็มต่อยอดคุณภาพข องโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์

 

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563"

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย ท่านยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน และ พ.ต.อ.เจษฎา? ยาง?นอก?ผกก.สภ.บางหลวง ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 156 ทุน กางเกงวอร์ม จำนวน 856 ตัว กระเป๋านักเรียน กลุ่มโรงเรียนบางหลวง จำนวน 210 ใบ อาหารกลางวันและขนมจำนวน10 ซุ้ม พร้อมด้วยเครื่องเล่นสำหรับ เด็กๆ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

 
         
 

English Camp Watbangluang School 2563"

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม #English #Camp #Watbangluang #school โดยมี ทีมงานวิทยากร DDTeam มาให้ความรู้ทางด้านทักษะภา ษาต่างประเทศให้แก่คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณผู้สนับสนุน จากบริษัท cp all โรงเรียนประชารัฐ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 

"English Camp Watbangluang School 2563"

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม #English #Camp #Watbangluang #school โดยมี ทีมงานวิทยากร DDTeam มาให้ความรู้ทางด้านทักษะภา ษาต่างประเทศ และขอขอบคุณผู้สนับสนุน จากบริษัท cp all โรงเรียนประชารัฐ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 
         
 

"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พวกเราชาว WBL"

"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พวกเราชาว WBL"
#ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

 

"วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562"

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเรียนวัดบางหลวง โดยโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ โดย มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดคัดลายมือ กิจกรรม ระบายสี และการประกวดเต้นเพลง jingle bell

 
         
 

"เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง และเด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชื้อเหมือน ได้เข้าพบท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเ ลือกจากคณะกรรมการจัดงานฉลอ งวันเด็กแห่งชาติ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2563 ... .

 

"ทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรตี"

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.3 ไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรีี้ี้...

 
 

"CP All & PIM Connext ED สานพลังการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ"

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2653 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การตอนรับคณะบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมส่วนกลาง CP All & PIM Connext ED สานพลังการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการปร ะชารัฐ Connext ED Little Guide โดยมี ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ และนายปาพจน์ ตันสุวรรณ ผู้ชำนาญการ 
ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำห รับข้อเสนอแนะ เพื่อเติมเต็มต่อยอดคุณภาพข องโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์
...

 

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563"

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย ท่านยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน และ พ.ต.อ.เจษฎา? ยาง?นอก?ผกก.สภ.บางหลวง ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 156 ทุน กางเกงวอร์ม จำนวน 856 ตัว กระเป๋านักเรียน กลุ่มโรงเรียนบางหลวง จำนวน 210 ใบ อาหารกลางวันและขนมจำนวน10 ซุ้ม พร้อมด้วยเครื่องเล่นสำหรับ เด็กๆ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย...

 
 

English Camp Watbangluang School 2563"

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม #English #Camp #Watbangluang #school โดยมี ทีมงานวิทยากร DDTeam มาให้ความรู้ทางด้านทักษะภา ษาต่างประเทศให้แก่คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณผู้สนับสนุน จากบริษัท cp all โรงเรียนประชารัฐ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้..

 

"English Camp Watbangluang School 2563"

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม #English #Camp #Watbangluang #school โดยมี ทีมงานวิทยากร DDTeam มาให้ความรู้ทางด้านทักษะภา ษาต่างประเทศ และขอขอบคุณผู้สนับสนุน จากบริษัท cp all โรงเรียนประชารัฐ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ี้...

 
 

"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พวกเราชาว WBL"

"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พวกเราชาว WBL"
#ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์
..

 

"วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562"

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเรียนวัดบางหลวง โดยโครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดคัดลายมือ กิจกรรมระบายสี และการประกวดเต้นเพลง jingle bell

 
 

"ประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ"

คณะกรรวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณครู สกลสุภา สุมาลี ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับการประเมินให้มีว ิทยฐานะครูชำนาญการ โดยมีคณะกรรมประเมิน3ท่านคื อ 
1.นายธเนศ ปานอุทัย ผอ.โรงเรียนวัดบางหลวง ประธานกรรมการ 2.นายมิตร อาจยุทธ ์ ครู ร.ร.วัดบัวหวั่น กรรมการ 3.นางอุทัยวรรณ สังข์เสวก ครู ร.ร.วัดโพธิ์ กรรมการ 
กรรมการทุกท่านได้ให้ข้อเสน อแนะเติมเต็ม ผลงานผู้ขอรับการประเมินเพื ่อการก้าวเข้าสู่วิทยฐานะ อย่างสมภาคภูมิ ต่อไปมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชื้อเหมือน ที่ได้รับโล่รางวัล การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 และได้เข้าเยี่ยมคารวะรับโล ่รางวัล เเละรับโอวาทจากนายกรัฐมนตร ี วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
..

 

"Project Approach"

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงกา ร Project Approach ระดับปฐมวัย โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง เป็นประธานในงานพร้อมทั้ง คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม...

 
         

ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบสาระสนเทศ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต้
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

 

 

 

 
 
Facebook LikeBox
แผนที่โรงเรียนวัดบางหลวง
สถานที่ติดตต่อ

โรงเรียนวัดบางหลวง

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบล บางหลวง อำเภอ บางเลน จังหัวด นครปฐม 73190 โทรศัพท์ : 034-399-071

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com