เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.24 น.

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::
หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

 
ข้อมูลบุคลากร
 
เอกสารงานต่างๆ

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

แบบคำร้องขอวุฒิการศึกษา

แบบคำร้องขอใบรับรองการศึกษา

ใบสมัครเข้าเรียน

ตราโรงเรียนแบบมีสี

ตราโรงเรียนแบบขาว-ดำ

 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา2561

 

ผลการทดสอบ O NET, NT, RT

ผลการทดสอบ NT

 

BANGLUANG MODEL

         
 

   
         
 

"คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา"

 

"ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563"

 

 
         
 

   
         
 

"การเตรียมความพร้อม กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564"

 

"รางวัลผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2563"

 

 
         
 
   
         
 

"ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค"

 

 

"การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2563"

 

 
         
 

"ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563"

 

   
         
 
 

"การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2564"

 

 
         
 

"ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563"

 

 

"การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2563"

 

 
         
 

"โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ควบคู่จูเนียร์ไกด์"

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่10" จำนวน28ท่าน ซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนของเรา ได้รับมาต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

 
         
 

"ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินให้การช่วยเหลือเบื้องต้น"

 

 

"ต้อนรับและแนะนำว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน"

เช้าวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง อย่างเป็นทางการ ให้กับคณะครูและนักเรียน ได้ทำความรู้จักโดยท่านผอ.สมพรได้ชื่นชม ความมีระเบียบวินัยและความเป็นระบบ ของกิจกรรมหน้าเสาธง #We are W.B.L.TEAM.... เราจะไม่มีวันรับรู้ว่าเรา Strong แค่ไหนตราบใดที่เรายังไม่ยอมออก Start..

 

 
         
 

"เก็บตกภาพ กิจกรรมแสดงความยินดี ท่านผอ. และ ท่านรองผอ."

 

"Congratulations and Happiness Time"

 
         
 

"นักเรียนเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2563"

 

 

"ร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีกับท่าน รองผอ.สรรชัย วิบูลย์ชาติ"

 
         
 

"ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและ แสดงความยินดีกับท่านผอ.และรองผอ."

 

"พิธีมอบซุ้มพระพุทธโสธร(จำลอง)"

 
         
 

"ร่วมบุญกิจกรรมรับมอบซุ้มพระพุทธโสธร (จำลอง)"

 
 

"โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"

 
 
         
 

"ธำรงค์เกียรติรักษา สมคุณค่า เทิดศรัทธา กษิณา 63"

 

"จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน"@ทริปสระแก้ว"

 
         
 

"รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําปี พ.ศ.2563 ประเภท ผู้มีคุณูปการ"

 

"โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ควบคู่จูเนียร์ไกด์"

 
 
         
 

"ความดี...ความภูมิใจ เพื่อการศึกษาไทยที่มั่นคง พ.ศ.2563"

 

"ธำรงค์ เกียรติรักษา สมคุณค่า เกิด ศรัทธา กษิณา 63"

 
         
 

"BlueWhiteParty"ทริปนี้มีแต่รัก" @เขาค้อ 19-20กันยายน2563

 

"โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ควบคู่จูเนียร์ไกด"วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

 
 
         
 

"กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต"

 

" มอบประกาศนียบัตร จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อ ต้านการใช้สารเสพติดในนักเร ียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)"

 
         
 

"กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต"

 

" มอบประกาศนียบัตร จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อ ต้านการใช้สารเสพติดในนักเร ียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)"

 
         
 

"กิจกรรมสรรค์สร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ควบคู่จูเนียร์ไกด์"

 

"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA)รวมทั้งการเตรียมการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)รอบห้า(2564-2568)"

 

 
         
 
" โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA)รวมทั้งการเตรียมการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)รอบห้า(2564-2568) ณ โรงเรียนวัดบางหลวง"
 

การประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ "

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คุณครู ภัทรวดี ศรีธัญญากร ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 
         
 

"ท่าน จิรชัย ทีคำ รอง.ผอ.สพป.นฐ.เขต 2 และคณะ...คณะจากจังหวัดนครปฐม ที่ได้มาติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)"

 

"Back To Healthy School "

 
         
 

" โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA)รวมทั้งการเตรียมการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)รอบห้า(2564-2568) ณ โรงเรียนวัดบางหลวง"

 

 

"โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA) และการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอและให้มีวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง"

 
         
 
   
         
 

" โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนา บุคลากรเพื่อขอและให้มีวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง"

 

 

"ยินดีต้อนรับ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันปัญญาภิวัฒน์และคณะ"

 
         
 

" คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน(DLTV"

   
         
 

" ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อม การจัดการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 "

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวับางหลวง ได้จัดประชุมชี้แจง แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนวัดบางหลวง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

"ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(2559-2563)คุณภาพระดับ"ดีเยี่ยม"

 
         
 

" ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อม และทดลอง การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ"

 
 
         
 

" ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อม และทดลอง การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ"

 
 
         
 
   
         
 
   
         
 
 

"พิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563"

 
         
 
   


ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธื์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ITA
 
 
ผลงานวิชาการ
 
ระบบสาระสนเทศ

 

Facebook LikeBox
แผนที่โรงเรียนวัดบางหลวง
สถานที่ติดตต่อ

โรงเรียนวัดบางหลวง

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบล บางหลวง อำเภอ บางเลน จังหัวด นครปฐม 73190 โทรศัพท์ : 034-399-071

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com