-->
 

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนวัดบางหลวง

[01 - 09] ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
[O1] :: โครงสร้าง
[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร

[O3] :: อำนาจหน้าที่

[O4] :: แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

[O5] :: ข้อมูลการติดต่อ

[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)

[O9] :: Social Network

[10 - 17] การบริหารงาน

การดำเนินงาน

[O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี

[O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

[O13] :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

[O14] :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

[O17] :: E-Service

[18 - 24]การบริหารงานงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[25 - 28]การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

[O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[29 - 33]การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[34 - 41]การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[O34] :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
[O37] :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
[O42] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา*

[O43] :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา*

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com