-->
 

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4.พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
5.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
6.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
7.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8.กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
9.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 พ.ศ.2560
13.พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
14.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
15.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2557
16.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
17.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
18.คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
19.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
20.แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
21.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
22.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23.ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
25.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

 

HOME

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com