กลับหน้าหลัก

 

นาย พิชัย ลิโมทัย
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล : นายวิชัย เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ สุขสมกิจ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นางสาวเรณู มณฑาทิพย์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายกฤติน แสงสวัสดิ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

ชื่อ-สกุล : นายทรงพล หุ่นสิน

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา มะหะหมัด

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนครู

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุทัยวรรณ ปานอุทัย

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล : นายสุภาษิต อรรถนันท์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน

ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญใจ โมกขพันธ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ /          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล :พระมหาปรีชา ภูริปัญโญ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นายถาวร มณฑาทิพย์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นายธเนศ ปานอุทัย

ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ /           ผู้อำนวยการโรงเรียน