กลับหน้าหลัก

 

ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
/ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ สุขสมกิจ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-สกุล : นายไพรัชย์ ถมค้าพาณิชย์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์ อ่อนสมกิจ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นางญาณดา นิติธนนันต์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นางวิไลวรรณ ตรีชั้น

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

ชื่อ-สกุล : นายกฤติน แสงสวัสดิ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล : นายวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนครู

ชื่อ-สกุล : นายจอมใจ กองเกตุใหญ่

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล : นายชวลิต โภชน์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน

ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญใจ โมกขพันธ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ /           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล : พระมหาปรีชา ภูริปัญโญ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นายธเนศ ปานอุทัย

ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ /           ผู้อำนวยการโรงเรียน