กลับหน้าแรก

ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดบางหลวง

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 

นักเรียนมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน