กลับหน้าหลัก

"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69"

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทา งศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  31 รายการ เหรียญเงินจำนวน 10 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 2 รายการ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 11 รายการ

"โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร OBECQA"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร OBECQA จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้ร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และการจัดการเรียนการสอนราย วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

"นักเรียนที่มีผลการทดสอบ ด้านคำนวณ ได้คะแนนเต็ม 35 คะแนน"

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเกศินี คงคาหลวง และคุณครูชลิตา สมัครรัฐกิจ ที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการทดสอบด้านคำนวณ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

"เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม"

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคุณครูสมหมาย ตรงดี ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริมคุณธรรม จากท่าน บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ าขั้นพื้นฐาน

"โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดงานมหกรรมความ สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร"

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมจัดงานมหกรรมความ สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่25-27 ธันวาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562"

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง และเด็กหญิงบุษยมาศ แซ่โฟ้ง ได้เข้าพบท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเ ลือกจากคณะกรรมการจัดงานฉลอ งวันเด็กแห่งชาติ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2562

"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 "

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนัก เรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัต ถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 46 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  31 รายการ เหรียญเงินจำนวน 9 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 6 รายการ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำ นวน 3 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดั บภาคกลางและภาคตะวันออก/ ระดับชาติ จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 รายการ

"เข้ารับเกียรติบัตร นวัตกรรมสร้างสรรค์ คนดีด้านบริหาร นายสมหมาย ตรงดี ได้เข้ารับเกียรติบัตร ด้านการจัดการเรียนการสอน รางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับดาวดวงที่ 3"

วันที่ 1 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ นาย ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับเกียรติบัตร นวัตกรรมสร้างสรรค์ คนดีด้านบริหาร นายสมหมาย ตรงดี ได้เข้ารับเกียรติบัตร ด้านการจัดการเรียนการสอน รางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับดาวดวงที่ 3 และยังนำโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนอื่นๆ ในระดับเขตราชการที่ 4 ขอขอบคุณทีมขับเคลื่อนเร็ว (Roving Team : RT)เป็นอย่างยิ่งที่มอบโอกาสดีๆ เช่นนี้ให้กับโรงเรียนเราคั บ

"ผ่านการประเมินในโครงการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน

(School Quality Award :ScQA)"

คณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ได้ประเมินโรงเรียนวัดบางหลวง และประกาศรายชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในโครงการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน(School Quality Award :ScQA) ตามประกาศ สพฐ.วันที่ 28 สิงหาคม 2561

"รับมอบเกียรติบัตร คะแนน(O-NET) เต็ม100 คะแนน"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุทัย ได้รับมอบเกียรติบัตร การบริหารจัดการเรียนรู้ของ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 พร้อมด้วยคุณครู สกลสุภา สุมาลี ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 จากท่านสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

"ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม"

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2560 ด.ช.ภูมิพัฒน์ รื่นนุสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวง มีผลการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

"ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมแข่งขันทำ อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1- ม.3"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะครู ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 โดยมี ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียน นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนานูกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขัน

"ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมแข่งขันทำ อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1- ม.3"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวงและคณะครู ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมแข่งขันทำ อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1- ม.3 โดยมี นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐ ม เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนานูกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขัน

"แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก"

วันที่ 4-6 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 รายการ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ 3 รายการ และรางวัลเหรียญเงิน 3 รายการ

"สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559"

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560 รับโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559

"รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดแต่งคำประพันธ์  ในงานมหกรรมทักษะวิชาการและ อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทาน"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดแต่งคำประพันธ์  ในงานมหกรรมทักษะวิชาการและ อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

"แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนัก เรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 37 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  24 รายการ เหรียญเงินจำนวน 7 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 2 รายการ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำ นวน 4 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครนายก จำนวน 6 รายการ

"เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก)"

วันที่ 7 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก) โดยมีนักเรียนสอบผ่านรอบแรก จำนวน 2 ราย คือ 1.เด็กหญิงน้ำผึ้ง พูนบางยุง 2.เด็กชายภูมิพัฒน์ รื่นนุสาร นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดบางหลวง และจะดำเนินการสอบแข่งขันทา งวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

"โรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศมาร์ชชิ่งความดี อันดับ 2 ระดับภาค "

โรงเรียนวัดบางหลวงนำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยพระราชทานการประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โดยโรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศมาร์ชชิ่งความดี อันดับ 2 ระดับภาค โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่4 ระดับ ประเทศ "

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโค รงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่4 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

"รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่4 ระดับ จังหวัด "

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่4ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

"ผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม"

เด็กหญิงพิชามญช์ สระศรีสม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
มีผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

"สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practice) ปี 2559"

โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practice) ปี 2559