กลับหน้าหลัก

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

นายธเนศ ปานอุทัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ครูอุษา มะหะหมัด

หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานวิชาการ

ครูสกลสุภา สุมาลี

หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ

ครูสมหมาย ตรงดี

หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานบุคคล

ครูชฎาภร ใยย่อง

หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานทั่วไป