-->
 

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 21 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียน
ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียน
สายชั้น ป.4-ป.6
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกาา2561

ผลการทดสอบ0-NET,NT,RT

ผลการทดสอบ NT

แหล่งการเรียนรุ้

แนะนำเว็ปไซต์

เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล

www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/

เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี

www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/

เว็บสำหรับส่ง E-Card

www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/

เว็บนานาสาระ

www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/

 

"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562"

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีต่อ ครูสมหมาย ตรงดี ครูสกลสุภา สุมาลี ครูชฎาภรณ์ ใยย่อง และครูปรัชญา คล้ายชุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และได้รับรางวัลครูดีไม่มีอ บายมุข จำนวน 15 ท่าน ประจำปี 2562 โดยเข้ารับเกียรติบัตรจาก ท่าน ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

"เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง และเด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชื้อเหมือน ได้เข้าพบท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเ ลือกจากคณะกรรมการจัดงานฉลอ งวันเด็กแห่งชาติ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2563

"ทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.3 ไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

"CP All & PIM Connext ED สานพลังการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ"

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2653 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การตอนรับคณะบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมส่วนกลาง CP All & PIM Connext ED สานพลังการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการปร ะชารัฐ Connext ED Little Guide โดยมี ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ และนายปาพจน์ ตันสุวรรณ ผู้ชำนาญการ 
ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำห รับข้อเสนอแนะ เพื่อเติมเต็มต่อยอดคุณภาพข องโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563"

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย ท่านยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน และ พ.ต.อ.เจษฎา? ยาง?นอก?ผกก.สภ.บางหลวง ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 156 ทุน กางเกงวอร์ม จำนวน 856 ตัว กระเป๋านักเรียน กลุ่มโรงเรียนบางหลวง จำนวน 210 ใบ อาหารกลางวันและขนมจำนวน10 ซุ้ม พร้อมด้วยเครื่องเล่นสำหรับ เด็กๆ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

English Camp Watbangluang School 2563"

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม #English #Camp #Watbangluang #school โดยมี ทีมงานวิทยากร DDTeam มาให้ความรู้ทางด้านทักษะภา ษาต่างประเทศให้แก่คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณผู้สนับสนุน จากบริษัท cp all โรงเรียนประชารัฐ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

"English Camp Watbangluang School 2563"

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม #English #Camp #Watbangluang #school โดยมี ทีมงานวิทยากร DDTeam มาให้ความรู้ทางด้านทักษะภา ษาต่างประเทศ และขอขอบคุณผู้สนับสนุน จากบริษัท cp all โรงเรียนประชารัฐ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พวกเราชาว WBL"

"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พวกเราชาว WBL"
#ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

"วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562"

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเรียนวัดบางหลวง โดยโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงควา มสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดคัดลายมือ กิจกรรมระบายสี และการประกวดเต้นเพลง jingle bell

"ประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ"

คณะกรรวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณครู สกลสุภา สุมาลี ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับการประเมินให้มีว ิทยฐานะครูชำนาญการ โดยมีคณะกรรมประเมิน3ท่านคื อ 
1.นายธเนศ ปานอุทัย ผอ.โรงเรียนวัดบางหลวง ประธานกรรมการ 2.นายมิตร อาจยุทธ ์ ครู ร.ร.วัดบัวหวั่น กรรมการ 3.นางอุทัยวรรณ สังข์เสวก ครู ร.ร.วัดโพธิ์ กรรมการ 
กรรมการทุกท่านได้ให้ข้อเสน อแนะเติมเต็ม ผลงานผู้ขอรับการประเมินเพื ่อการก้าวเข้าสู่วิทยฐานะ อย่างสมภาคภูมิ ต่อไปมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชื้อเหมือน ที่ได้รับโล่รางวัล การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 และได้เข้าเยี่ยมคารวะรับโล ่รางวัล เเละรับโอวาทจากนายกรัฐมนตร ี วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

"Project Approach"

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงกา ร Project Approach ระดับปฐมวัย โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง เป็นประธานในงานพร้อมทั้ง คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าเย ี่ยมชมกิจกรรม

นายธเนศ ปานอุทัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบสาระสนเทศ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต้
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

 

 

 

 
 

หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com