-->

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071     : watbangluangschool@gmail.com

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค

แผนผังโรงเรียนวัดบางหลวง

อาคารสถานที่

คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ

ผลงาน รางวัล

จำนวนนักเรียน

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนวัดบางหลวง

ผลการทดสอบ RT

ผลการทดสอบ NT

ผลการทดสอบ O-NET

งานประกันคุณภาพการศึกษา

>งานประกันคุณภาพการศึกษา 2559

>งานประกันคุณภาพการศึกษา 2560

>งานประกันคุณภาพการศึกษา 2561

เอกสารราชการต่างๆ

1.แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

2.แบบคำร้องขอวุฒิการศึกษา

3.ใบเบิกเงินโรงเรียน

4.แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

5.แบบคำขอมีบัตร

6.ตราโรงเรียน (แบบมีสี)

7.ตราโรงเรียน (แบบขาว-ดำ)

 

 

 

 


เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล
www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/
เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี
www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/
เว็บสำหรับส่ง E-Card
www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/
เว็บนานาสาระ
www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/
 

 

 

"เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสมศ.รอบสี่"

วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุทัย ทีมบริหารคณะครูและนักเรียน  ได้ร่วมให้การต้อนรับและให้ ข้อมูลคณะประเมินคุณภาพภายน อกรอบ 4 ประกอบด้วย
1.นางวัฒนา ยิงแม่น หัวหน้าผู้ประเมิน
2.นางฐิติมา สุทธิเวชกุล
3.นายพนมศักดิ์ พรหมจรรย์
4.นางศรีบังอร อิสระกุลฤทธา กรรรมการและเลขานุการ
ทางโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้ อเสนอแนะ เพื่อเติมเต็มต่อยอดคุณภาพข องโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ ทางด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและกระบวนการบริหา รจัดการต่อไป

 

"กองลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรีย นวัดบางหลวง ได้ทำพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี"

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรีย นวัดบางหลวง ได้ทำพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโย ชน์ตามที่สาธารณะ โดยลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6

 

"เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสมศ.รอบสี่"

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศ ก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา รศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ลงพื้นที่ซักซ้อมการประเมิน ภายนอก(Mock Assessment) เพื่อเตรียมรับการประเมินจา กสมศ.รอบสี่ โดยมี 1.ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 2.น.ส.บุญสุพร เพ็งทา 3.นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจ 4.น.ส.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ 5.นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
ขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเติมเต็มให้โรงเรียนวั ดบางหลวงมีความสมบูรณ์ พร้อมรับการเยี่ยมชม (Site Visit) จากสมศ.ต่อไปครับ

 

"ประชุมการจัดทำแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวน การ PLC"

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนศิลามูล โดยมี ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

"เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562"

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

 

"พักกาย พักใจ แววตา รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทีมงาน WBL 2019"

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 "พักกาย พักใจ แววตา รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ" ขอบคุณทีมงาน WBL 2019 ที่สรรสร้าง สิ่งดีๆให้กับ #WatbangluangSchool

"อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ QR Code และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์Big Data"

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ QR Code และการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์
Big Data

"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69"

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  31 รายการ เหรียญเงินจำนวน 10 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 2 รายการ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำ นวน 2 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันร ะดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 11 รายการ

"อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ"

วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่1/2562 โดยมีการจัดตลาดพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างพื้นฐานอาชีพ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 10

"งานมุทิตาคารวะ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน""

วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดงานมุทิตาคารวะ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน" งานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา อดีตครู/ผู้บริหาร ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรม

"โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร OBECQA"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร OBECQA จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้ร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

"กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณครู 3 ท่าน"

วันที่ 27 กันยายน 2562 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณครู 3 ท่าน คือ คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ และคุณครูนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน"

"กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี"

วันที่ 27 กันยายน 2562 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง"

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง โดยมีโรงเรียนในกลุ่มบางหลวงเข้าร่วมการแข่งขันคือ ร.ร.วัดศิลามูล ร.ร.วัดไผ่หูช้าง ร.ร.วัดบางน้อยใน ร.ร.วัดราษฎร์สามัคคี ร.ร.บ้านไผ่ล้อม ร.ร.บ้านไผ่หลวง และโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง และขอขอบพระคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ที่สนับสนุนเครื่องดื่มให้คณะครูและคณะกรรมการในครั้งนี้

 

"ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ"ครุมุทิตา กษิณา เกษียณกาล"

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
"ครุมุทิตา กษิณา เกษียณกาล"โรงเรียนวัดบางหลวง ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ และคุณครูนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา9.09น. เจริญพระพุทธมนต์(ถวายภัตตาหาร) ณ อาคารเตโชทัย โรงเรียนวัดบางหลวง

"มุทิตาคารวะ "ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน" งานเกษียณอายุราชการ"

วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูศศิวิมล เกตุแก้ว คุณครูชูศรี นพรัตน์ และคุณครูนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ ร่วมงานแสดงมุฑิตา "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา" ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมเวล

"โครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ร.ร.วัดบางหลวง"

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟไทยแลนด์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีกิจกรรมในห้องสมุดนักเ รียนปฐมวัย และกิจกรรมในห้องเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 18 กิจกรรม

"สร้างจิตสำนึกและมีความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และมีความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

"คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี2561"

วันที่ 2 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2561 โดยมี นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดร.เกชา เหลืองสุดใจชื้น ผอ. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดปรีดาราม ดร. รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ นางสาว บุญสุพร เพ็งทา นายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประ โยชน์อย่างยิ่ง ในการเตรียมการรับการประเมินภายนอก(สมศ)
ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วง

(สัปดาห์ที่ 4) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มจำนวนนักเรียน 625 คนหนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน #อ่านสัปดาห์ละเล่ม 
#หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้สำหรับการให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่"

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กศน.ตำบลบางหลวงและห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้สำหรับการให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางหลวง

(สัปดาห์ที่ 3) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มจำนวนนักเรียน 625 คนหนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน #อ่านสัปดาห์ละเล่ม 
#หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF

พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบางหลวง และคณะกรรมการวัดบางหลวง ได้มอบเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น BROTHER MFC-L2700D จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อใช้ในการศึกษาและกิจการงานของโรงเรียน

"สัปดาห์วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา"สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ าสตร์ สายชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษ ในหัวข้อ "STEM Education สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์" เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

(สัปดาห์ที่ 2) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มจำนวนนักเรียน 625 คนหนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน #อ่านสัปดาห์ละเล่ม 
#หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ครูและนักเรียนสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในหัวข้อ เพราะทุกสิ่ง ไม่หยุดนิ่ง เนื่องในวันสัปดาห์วันนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีฐานต่างๆไว้ให้น้องๆปฐมวัย ได้เข้าไปร่วมหาความรู้และสนุกสนานไปด้วยกัน

"นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4 ดาว"

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงคณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 ประกอบด้วย ดร.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ , นายเมธี อ้นทอง , นางสาว นาฏลดา ภู่ประเสริฐ , นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน , นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ได้ มานิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมุฑิตา คารวะ ให้แก่ 
ดร.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม (สัปดาห์ที่ 1)"

(สัปดาห์ที่ 1) โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่ม จำนวนนักเรียน 625 คน หนังสือ 625 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน #อ่านสัปดาห์ละเล่ม 
#หน้าหนังสือ #โรงเรียนวัดบางหลวง #UNICEF

"กิจกรรมท่าพูดฟุตบอลคลินิก"

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่าพูดฟุตบอลคลินิก โดยโค้ชชั้นนำและผู้เล่นทีมชาติไทย เพื่อเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านฟุตบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด

"โครงการโรงเรียนสุจริต(กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโครงการโรงเรียนสุจริต(กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษ าปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

"กิจกรรมศิลปินแห่งศิลปากร"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปินแห่งศิลปากรเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)ระดับประถมศึกษา

รงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะครูบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.สภ.บางหลวง และครอบครัว สุนทรถาวรวงศ์ เข้าร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัล OBECQA.โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ,นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ , นายวุฒิชัย วันทมาตย์ , ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ,และดร.นิตยา มั่นชำนาญ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม

"บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่กำเนิดจนถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

"ร่วมชมให้กำลังใจนักเรียน ซ้อมรำในกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง ได้ให้การต้อนรับ คุณธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐ ม และนาย ยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ในโอกาสมาร่วมชมให้กำลังใจน ักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนบางหลวงวิทยา ซ้อมรำในกิจกรรมงานแห่เทียน เข้าพรรษาประจำปี 2562

"คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)และผู้บริหารสถานศึกษาใหม"

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง ให้การต้อนรับ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ กลุ่มที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและติดตาม การปฏิบัติงาน

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการต้อนรับคณะพระธรรม ทูต ที่เดินทางมาแสดงธรรมให้กับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง

"โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562"

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 2 รายการและรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประ ถมศึกษานครปฐม เขต 2

"นักเรียนที่มีผลการทดสอบ ด้านคำนวณ ได้คะแนนเต็ม 35 คะแนน"

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเกศินี คงคาหลวง และคุณครูชลิตา สมัครรัฐกิจ ที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการทดสอบด้านคำนวณ ได้คะแนนเต็ม 35 คะแนน จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562"

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีกา รศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวที ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง

"ท่านผอ.สพป.นฐ.เขต 2 ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง"


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นาย ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ ท่านดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดยได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับครู/นักเรียนทุกห้องเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม Back to School ต้อนรับวันเปิดเทอม ครูและนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ได้อย่างมีคุณภาพ ในวันเปิดเรียนวันแรก และชั่วโมงแรก

 


วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน โอกาสนี้คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ผู้อุปการะคุณ รายใหญ่ของโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน คือเด็กหญิง เกศินี คงคาหลวง ซึ่งสอบได้คะแนนเต็ม 35 คะแนนในวิชาคำนวณ(NT)โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนการดำเนินงาน พุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งเยี่ยมชม อาคารต่างๆบริเวณโรงเรียน.

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และได้จัดเลี้ยงขอบคุณทีมงาน WBL 2019 ณโรงแรมเอเชียชะอำ ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้กับพวกเรา์


วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

"กีฬากลุ่มบางหลวงเกมส์"

วันที่ 12-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดกิจกรรมกีฬากลุ่มบางหลวงเกมส์ ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางหลวงเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มบางหลวง ณ โรงเรียนวัดบางหลวง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

"กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน"


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

"Project Approach"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนชั้นปฐมวัยโดยมี นายธเนศ ปานอุทัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงเป็นประธานในงานพร้อมทั้ง คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม

"ทดสอบความสามารถในการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการทดสอบความสามารถใน การอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กมภาพันธ์ 2562 นาย ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม รรท.ผกก.สภ.บางหลวง เพื่อมอบประกาศนียบัตร จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 86 คน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผลการเรียนดีเด่น จำนวน 4 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนต่อไป

 


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะครู นิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนวัดบางหลวง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ
1.นายจิรชัย ทีคำ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2.น.ส.สายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3.น.ส.ธัญญาพร ลาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4.ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช  อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีโรงเรียนมาเข้าร่วมการสอบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง และโรงเรียนวัดศิลามูล

 

"งานประเพณีแห่ธงอวยพรฉลองตรุษจีน ชุมชนบางหลวง"


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานประเพณีแห่ธงอวยพรฉลองตรุษจีน ซึ่งได้รับเกียรติจาก. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณ นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งจัดโดยชุมชนชาวบางหลวง โรงเรียนเจี้ยนหัวและคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุน

 

"การรณรงค์การจัดการขยะ โรงเรียนวัดบางหลวง"

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

"ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคุณครูสมหมาย ตรงด"


ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคุณครูสมหมาย ตรงดี ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริมคุณธรรม จากท่าน บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ าขั้นพื้นฐาน

"CONNEXTED สานพลังประชารัฐ "

CONNEXTED สานพลังประชารัฐ

"ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า)"


วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ระดับชั้น ป.4-6 ได้จัดไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า)

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม ท่านยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติเป็นประธาน และขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 211 ทุน พัดลมจำนวน 80 ตัว เสื้อสำหรับนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนบางหลวง จำนวนกว่า 1000 ตัว อาหารกลางวัน/ขนม/เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย


วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และเด็กหญิงบุษยมาศ แซ่โฟ้ง ได้เข้าพบท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562

"สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นฐ.เขต ๒ "

ขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ที่สนับสนุน/ฝึกซ้อม นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จำนวน 7 รายการ โดยได้เหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญเหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญและเหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ

"โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย"


โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"Ready for Competition พร้อมแล้วครับ สำหรับการแข่งขัน"

Ready for Competition พร้อมแล้วครับ สำหรับการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้ง 48 เขตพื้นที่การศึกษา แล้วพบกัน 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

"ประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงงานคณิตศาสตร์ และ GSP"


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลป หัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ และ GSP

"ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท."

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงนำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท. ประกอบด้วย 
1.นายบุญชอบ สาธร    2.นายวิสูตร ปฐมโรจน์ฤทธิ์  3.นายประกิต สิริสุวรรณ์    4.นางนันทิยา จตุรพาหุ
                        ที่ได้มาติดตามผลจากการทำ MOU กับ สสวท. ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอขอบคุณในขอเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆ ที่จะพัฒนาโรงเรียนด้าน SMT ให้ก้าวไกลต่อไป


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง

"นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับโล่รางวัลการคัดเลือกเป็นเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562"

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง บุษยมาศ แซ่โฟ้ง ที่ได้รับโล่รางวัล การคัดเลือกเป็นเยาวชนที่นำ ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 และได้เข้าเยี่ยมคารวะรับโล ่รางวัล เเละรับโอวาทจากนายกรัฐมนตร ี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

"ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร"


วันที่ 3 ธันวาคม 2561โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

"สอบธรรมศึกษา"

วันที่29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดบางหลวง เป็นสนามสอบธรรมศึกษาประจำตำบลบางหลวง การสอบธรรมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

"กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย จำนวน ๕๐๐ ใบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง "


บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้จัดโครงการ "ขอบคุณที่ห่วงใยหนู"Kid in Care ครั้งที่ 11 โดยได้จัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัย จำนวน 500 ใบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

"ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

โรงเรียนวัดบางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
                ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ประเสริฐรัตน์ ก่อสร้าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"


โรงเรียนวัดบางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,o๑๗,ooo.ooบาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณ นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ที่กรุณามาให้กำลังใจ ทีมงานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง และกลุ่มโรงเรียนบางภาษี คณะกรรมการตัดสิน คณะครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลป หัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในการนี้คุณพิเชษฐ์ – คุณธันยพร สุนทรถาวรวงศ์ ผู้ใหญ่ใจดี นำอาหาร เครื่องดื่มบริการฟรีแก่นัก เรียน และคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 46 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  31 รายการ เหรียญเงินจำนวน 9 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 6 รายการ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 3 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคกลางและภาคตะวันออก/ระดับชาติ จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 รายการ


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และการลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงเข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ


โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ส่งครูแกนนำ 1 คน และนักเรียนแกนนำ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม"ภาคกลาง ค่ายที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (ณ สยาม @ นครปฐม) จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กลุ่มศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง ณ ห้องประชุม คุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วงนันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการ ประกอบด้วย 1.นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 2.นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 3.นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 4.นางชุติมา แผลงศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 5.นายพัลลภ จันทร์ลอย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 6.นายอนุชา คะชาชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดบางหลวง ณ ห้องประชุม คุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ และทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเข้าเก็บข้อมูล(สัมภาษณ์) ผู้บริหาร/ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

เกี่ยวกับรูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม คุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้าร่วมโครงการ
"การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในยุค  Thailand 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพกา รศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงจำนวน 8 โรงเรียน ซึ่ง ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทย าลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในการประชุม

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ สุวรรณสาม คุณน้าสำราญ ทองอ่วมใหญ่ ที่ได้มอบเงินเพื่อพัฒนาการ ศึกษา จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) โดยมีคุณสุเวทย์ ทองอ่วมใหญ่ และน้องๆ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมสนับสนุนให้กับศิษย์ปัจ จุบัน นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

..."รับมอบเกียรติบัตร คะแนน(O-NET) เต็ม100 คะแนน"....

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุทัย ได้รับมอบเกียรติบัตร การบริหารจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 พร้อมด้วยคุณครู สกลสุภา สุมาลี ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 จากท่านสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยท่านผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ได้จัดกิจกรรมให้กับคณะครูแ ละบุคลากรได้พักผ่อนหลังปิด ภาคเรียน ณ Lake Heaven Resort จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร อย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณพิเชษฐ์ และคุณธันยพรสุนทรถาวรวงศ์ นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว  เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และปีใหม่ของไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ และภรรยา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประ ธาน โดยมีครูอนงค์ จ้อยทองมูล ครูอุทัยวรรณ ปานอุทัย และครูวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน กิจกรรมในครั้งนี้ นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มอบทุนการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O-NET)คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา 
คณิตศาสตร์ : ด.ช. ภูมิพัฒน์ รื่นนุสาร
ภาษาไทย : ด.ช.วสันต์ หลักฐาน
อังกฤษ : ด.ช.ชัยพัทธ์ พ่วงจันทร์
วิทยาศาสตร์ : ด.ญ.น้ำผึ่ง พูนบางยุง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ : ด.ช.ภูมิพัฒน์ รื่นนุสาร
คะแนนรวม(O-NET) สูงสุดทุกวิชา : ด.ญ.ณัฐณิชา มณีตัน 
ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วง นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ


เมื่อวันที่ี่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วงนันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

..."ผลการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม"....

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ด.ช.ภูมิพัฒน์ รื่นนุสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวง มีผลการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการชุดที่ 7 อำเภอบางเลน ประกอบด้วย นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม ตำแหน่งอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาจังหวัดนครปฐม นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม.เขต 2 และคณะ ดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะครู ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมแข่งขันทำ อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1- ม.3 โดยมี นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนานูกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขัน


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะครู ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมการแข่งขันทำ อาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 โดยมี ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียน นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนานูกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขัน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะครู ได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมแข่งขันทำ อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1- ม.3 โดยมี นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนานูกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงให้การต้ อนรับ นายจิรชัย ทีคำ รอง สพป.นฐ.2 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 และนายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเ รียนวัดบางหลวงในการจัดการท ดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีโรงเรียนมาเข้าร่วมกา รสอบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง และโรงเรียนวัดศิลามูล

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ร.ร วัดบางน้อยใน ร.ร วัดราษฎร์สามัคคี ร.ร วัดศิลามูล ร.ร บ้านไผ่หลวง ร.ร บ้านหนองมะม่วง ร.ร วัดเกาะแรต โดยมีท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม ท่านยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติเป็นประธาน และขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ คุณธัญญาพร สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 80 ทุน จักรยาน 20 คันอาหารกลางวัน 1209 กล่องไอศครีมปั่นนมสด ขนม และเครื่องเล่นให้เด็กๆได้สนุกสนาน

..."สวัสดีปีใหม่ 2561 "....

สวัสดีปีใหม่ 2561 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ จาก คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเรียนวัดบางหลวง โดยโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดคัดลายมือ กิจกรรมระบายสี และการประกวดเต้นเพลง jingle bell นันท์นภัส/ข่าว
: กิตติศักดิ์/ภาพ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดแต่งคำประพันธ์ ในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์ /ภาพ


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 37 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน  24 รายการ เหรียญเงินจำนวน 7 รายการ เหรียญทองแดงจำนวน 2 รายการรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครนายก จำนวน 6 รายการ นันท์นภัส/ข่าว

..."ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟต ๘ หน่วย)"....

 

..."รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา"....

ขอเชิญร่วมงาน "มนต์รักย้อนยุค สุขสันต์วันเกษียณ" ด้วยโรงเรียนวัดบางหลวง ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิ ต แด่คุณครูวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า และคุณครูมัณฑณา น้อยพันธุ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารเตโชทัยรวมใจราษฎร์ โรงเรียนวัดบางหลวง นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

....."2017-09-14 MOU สาธิตเกษตร รร.วัดบางหลวงและเทศบาล ต.สามง่าม"......

วันที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง และเทศบาลตำบลสามง่าม ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนวัดบางหลวง นันท์นภัส/ข่าว : ภาพ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงนำโดย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมพิธีมอบถ้วย พระร าชทานการประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โดยโรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศมาร์ช ชิ่งความดี อันดับ 3 ระดับชาติ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในครั้ง นี้นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะลูกเสือโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยมีนักเรียนแกนนำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความรักความภูมิใจในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย นันท์นภัส/ข่าว :ปรัชญา/ภาพ

วันที่ 31กรกฎาคม 2560 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อม นางสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBE CQA)
เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน ในกลุ่มที่3 (ภาคกลาง) ระดับโรงเรียนคุณภาพ ScQA นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล 1โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภันฑ์ 
ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2 นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา่ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2560 มีการแสดงประกอบพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเีจี้ยนหัว และโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดต.บำรุง วิมูลชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าสู่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และสิ้นสุดขบวน และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางหลวง

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดการต้อนรับคณะพระธรรมทูตประจำอำเภอบางเลน คณะธรรมทูตสายที่ 3 ที่เดินทางมาแสดงธรรม โ่ดยเน้นถึงโทษของอบายมุข ยาเสพติด ความสามัคคีของคนในชาติให้แก่คณะครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้องประชุมสุจริต นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

..."การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง "....

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดบางหลวง จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 โดยเป็นการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง นันท์นภัส/ข่าว : กิตติศักดิ์/ภาพ

....."กิจกรรม ประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"......

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรม ประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนวัดบางหลวง  นันท์นภัส/ข่าว : วาสนา/ภาพ

..."โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 "....

วันที่ 2 มิ.ย.60 โรงเรียนวัดบางหลวงได้มีการประชุมครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพนันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

....."Back to school"......

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงพร้อมด้วยคณะครูระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม BACK TO SCOOI เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัย ในวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 นันท์นภัส/ข่าว : วาสนา/ภาพ

..."โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 "....

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ทำการเปิดภาคเรียนวันแรก โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายธเนศ ปานอุทัย พร้อมคณะครูให้การต้อนรับนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงมีการนิมนต์พระพุทธรูปขึ้นอาคารเรียน 4 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่อีกด้วย นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

....."การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 "......

วันที่15 พฤษภาคม 2560 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสิริภา เกิดลาภ และนายกุญชร ตะถาวร (ฝ่ายอาคารสถานที่)ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันพรุ่งนี้ นันท์นภัส/ข่าว : นันท์นภัส/ภาพ

..."ประชุมผู้ปกครอง"....

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

....."โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้สู่วิชาชีพ "......

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงและโรงเรียนในกลุ่มบางหลวงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้สู่วิชาชีพ"(PLC : Professional Learning Community)และการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมสุจริต โรงเรียนวัดบางหลวง นันท์นภัส/ข่าว : ฉัตรชัย/ภาพ

..."ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560"....

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2660 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น นันท์นภัส/ข่าว : ปรัขญา/ภาพ

..."กิจกรรม OBEC ACTIVE LEARNING 15/04/60 "....

วันที่ 15 เม.ย.60 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ( OBEC ACTIVE LEARNING)ในวันที่สอง ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแข่งขันกีฬาสากลรอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นันท์นภัส/ข่าว

....."ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) "......

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2559 ด.ญ.พิชามญย์ สระศรีสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวง มีผลการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 

.....พิธีมอบเกียรติบัตร ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย).....

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 เวลา 10.30 น. ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เด่นชัย อินทร์จักร์ ผกก.สภ.บางหลวง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)พร้อมคณะประกอบด้วย พ.ต.ท.อัมระ มั่นดี รอง ผกก.สอบสวนฯ ร.ต.อ.มานพ จันทร์ รอง สวป.ฯ ร.ต.ท.ทวีเกียรติ แย้มพรชัย รอง สว.ธุรการฯ และ คุณพิเชษฐ์ สุทรถาวรวงศ์ กต.ตร.สภ.บางหลวง คุณธันญาภรณ์ สุนทรถาวรวงศ์ (ผู้ใหญ่ใจดี) ร่วมพิธี โดยมี ด.ต.สุธีพัทธ์ ดอนจันทร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บางหลวง เป็นผู้รับผิดชอบทำการสอนตามโครงการดังกล่าวใช้นักเรียนชั้น ป.5/1 และ ป.5/2 จำนวน88คนร่วมโครงการ ได้มอบวุฒิบัตรให้นักเรียน และครูอาจารย์ ที่สนับสนุนโครงการ ตลอดจนมอบรางชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ตามโครงการแดร์ และเรียงความตามโครงการแดร์ นักเรียนกล่าวคำปฎิญาณต่อต้านยาเสพติดตามลำดับ นันท์นภัส/ข่าว : ด.ต.สุีธีิพัทธ์/ภาพ
 

วันนี้ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองจิระชัย ทีคำ รองผอ.สพป.นฐ.เขต 2ได้ตรวจเยี่ยมประเมินประสิ ทธิภาพประสิทธิผลของผู้บริห ารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางห ลวงพร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ตรีชั้นและนายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. เขต 2 และได้พบประพูดคุยกับผู้อำนวยการในกลุ่มโรงเรียนบางหลว งี นันท์นภัส/ข่าว : สุนิสา/ภาพ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่เด็กหญิงพิชามญช์ สระศรีสม และ เด็กหญิงนพมาศ พิทักษ์วงษ์ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นันท์นภัส/ข่าว : ปรัญญา/ภาพ

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับเกียรติจาก สพฐ.ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)กิจกรรมการแข่งขันอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ชั้น ป.4-6/ม.1-3 โดยมี ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่านทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขัน นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

วันนี้ (27 ม.ค. 2560) เวลาประมาณ 10.30 น. ตัวแทนบริษัทวิริยะประกันภัย ได้นำเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) มามอบให้ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงที่ได้ทำประกันไว้ เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนจนเสียชีวิต โรงเรียนวัดบางหลวงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ นันท์นภัส/ข่าว : สุนิสา/ภาพ

 

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มอบรางวัลให้แก่คุณครูผู้แต่งคำขวัญวันครูของโรงเรียนวัดบางหลวง ประจำปี 2560 คือ "สองมือครูผู้สรรค์สร้าง ประดุจแสงสว่าง นำทางชีวิต พัฒนาศิษย์ก้าวไกล น้ำใจบูชาพระคุณครู" ครูภัทรสุดา ผู้ประพันธ์เป็น หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

 

 

 

..." ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ"....

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59 นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.00 - 16.30 น. ณ. ศูนย์กีฬาโรงเรียนวัดบางหลวงนันท์นภัส/ข่าว : ชฏาภรณ์/ภาพ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 โรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 5 รายการ 1.โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 เหรียญทอง 2.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-6 เหรียญเงิน 3.การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 เหรียญเงิน 4.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6 เหรียญเงิน 5.โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 เหรียญเงิน นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา์/ภาพ

 

.....โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา่พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practice) ปี 2559......

 

 

โรงเรียนวัดบางหลวง โดยท่านผู้อำนวยการนายธเนศ ปานอุทัย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจ้งและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัด จันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 นันท์นภัส/ข่าว : ฉัตรชัย/ภาพ

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนาย พิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ประธานกลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์บางหลวง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบางหลวง นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89 ประกอบด้วย 1.การทำดีด้วยกายได้แก่การทำความสะอาดสาธารณสถาน 2.การทำความดีด้วยวาจาได้แก่ การปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสิญพระบารมี 3.การทำดีด้วยใจได้แก่ การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดบางหลวง โดยการนำของนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาปรีชา ภูริปัญโญ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ
...งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง...

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ื 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง สุนิสา/ข่าว : วาสนา/ถ่ายภาพ

 

...สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนและนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย"....

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 รองฯจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"เด็กชายณัฐวุฒิ แป้นทองดี นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงชั้น ป.1 และมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย จำนวน 14 ราย สุนิสา/ข่าว ฉัตรชัย/ถ่ายภาพ

 

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ และคณะ ได้นำอาหารกลางวัน ข้าวหน้าเป็ด นมหนองโพธิ์ ไอศกรีม และนมปั่นมาแจกให้กับนักเรี ยนโรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 615 คน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สุนิสา/ข่าว : นันท์นภัส/ภาพ

 

... กิจกรรมกีฬาภายใน "บางหลวงเกมส์" ปีการศึกษา 2559.....

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "บางหลวงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 สุนิสา/ข่าว นันท์นภัส/ภาพ

 

การนิเทศติดตามโครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง สุนิสา/ข่าว : สรรชัย/ภาพ

 

... พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการครูตำรวจแดร์(D.A.R.E)ปี 2559.....

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง รองฯสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ างหลวง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เด่นชัย อินทร์จักร ผกก.สภ. บางหลวง ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโคร งการครูตำรวจแดร์(D.A.R.E) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตร จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหล วง สุนิสา/ข่าว ปรัชญา/ภาพ

 

งานมุฑิตาผู้เกษียณอายุราชการ 2559

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูอุษณีย์ นิลสาลิกา และคุณครูอุไรวรรณ ปัจฉิมพิหงค์ ร่วมงานแสดงมุฑิตา ประจำปี 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมเวล สุนิสา/ข่าว : ฉัตรชัย/ภาพ

 

... กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย .....

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนปฐมวัย สุนิสา/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ

 

 

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง รองฯสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ างหลวง คณะครูและนักเรียนให้การต้อ นรับคณะกรรมการประเมินคัดกร องระดับภาคด้วยการประเมินสภ าพจริงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices:BP) ปี 2559 โดยทางโรงเรียนได้มีการแสดง ผลงานของนักเรียนร่วมกับภูม ิปัญญาท้องถิ่น (ข่าว:สุนิสา / ภาพ:ปรัชญา)

 

....การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ณ โรงเรียนเอกชัย....

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่โรงเีรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเีรียนบ้านไผ่หลวง โรงเรียนวัดไผ่หูช้างและโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร สำันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยได้เชิญท่านรองฯจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และนางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 มาเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานดังกล่าว

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง รองฯสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกล่าวคำถวายพระพรหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา้้ัโด ย พ.ต.อ.เด่นชัย อินทร์จักร์ ผกก.สภ.บางหลวง ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 31 ทุน

 

....การจัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 8 สิงหาคม 2559....

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงซึ่งเป็น ต้นแบบศูนอาเซียนประจำอำเภอ บางเลน ได้จัดนิทรรศการและการแลกเป ลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน " ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครู และนักเรียน ในเขตอำเภอบางเลนเข้าร่วมนิ ทรรศการ

 

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE (English Bilingual Education)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 59 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE (English Bilingual Education)ในด้านครูสอน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสังคมศึกษา

 

...การประเมินแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด...

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จากสพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประเมินแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน แต่ละด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้บริหาร ด้านครูบรรณารักษ์ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านทรัพยากรสารสนเทศ และได้สนทนากับผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ ฟังการนำเสนอของยุวบรรณารักษ์น้อย ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ที่สนใจ เช่น นิทรรศการ เกมส์ การแสดงความสามารถของนักเรียน การแสดงมายากล ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆอย่างมีความสุข จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,300 คนได้แก่โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนบ้านไผ่หลวงโรงเรียนเจี้ยนหัวและโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ได้รับความสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างจาก คุณพิเชษฏ์ สุนทรถาวรวงศ์ และคณะ

 

...วิทยากรการเสวนา...

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติจาก กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นวิทยากรในการเสวนาบทบาทของห้องสมุดกับการบริหารจัดการเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ

 

 

พิธีหล่อเทียนประจำโ่รงเรียน และหล่อเทียนประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.59 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนประจำโ่รงเรียน และหล่อเทียนประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบสานและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแด่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

 

...การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2559...

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา่ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2559 มีการแสดงประกอบพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเีจี้ยนหัว และโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดต.บำรุง วิมูลชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าสู่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และสิ้นสุดขบวน และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางหลวง

 

 

..กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 ..

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการประกวดเขียนคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คัดลายมือ เรียงความและ วาดภาพระบายสี นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 

...การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล...

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ประกอบด้วย รองฯ จิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย และศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยประเมินและตรวจเยี่ยมความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีคุณภาพและเข้มแข็งทางด้านวิชาการ

 

 

..ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่..

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ งานมหกรรม 70 ปี กษัตริย์ เกษตร 7 ปี พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพและนโยบายต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

 

 

..สามเณรฤดูร้อน..

โรงเรียนวัดบางหลวงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางหลวง ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2559

...กิจกรรมบัณฑิตน้อย...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และการแสดงต่างๆอีกมากมาย และได้จั ดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาขั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

 

..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เพื่อให้โรงเรียนรุ่นต่อไปได้เข้าชมรูปแบบ โครงสร้าง กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีท่านทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และท่านรองฯจิระชัย ทีคำ และท่านศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมชม ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง บรรยากาศภายในงานสนุกสนานและมีความสุข

 

 

..บางหลวงเกมส์..

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนวัดบางหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

.มอบทุนการศึกษา.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีการมอบทุนการศึกษาโดยมีคุณสุจริต-คุณถวิลนุชทองม่วงและคณะมามอบทุนให้แก่นักเรียนแก่นักเรียนจำนวน 171 ทุนๆ ละ 500 บาท

 

 

..ตรวจเยี่ยมการรื้อถอนอาคารเรียน..

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองฯ จิระชัย ทีคำ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ได้เข้าเยี่ยมชมการรื้อถอนอาคารเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

.สอบอ่าน ป.1.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้มีการสอบอ่านนักเรียนชั้น ป.1 โดยมีครูจากโรงเรียนวัดศิลามูลและโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีเป็นผู้ทดสอบ

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดย สพป.นฐ. เขต 2 ได้ให้โรงเรียนวัดบางหลวงเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร(น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ม.1-3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และอีกหนึ่งรายการคือการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน ป.4-6 ม.1-3โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ณ ร.ร.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม

.เพิ่มเวลารู้.

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำเดือน มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดบางหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้ทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานการขายทอดตลาด มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล 139 ราย ราคากลางเริ่มต้นที่ 351,000 บาท เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.ราคาประมูลสิ้นสุดที่ 620,000 บาท ซึ่งจะนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

.คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบางหลวง

 

..ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี...

ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

ที่ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย

.วันเด็กแห่งชาติ 59.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง จัดให้มีกิจกรรมบนเวที การตอบคำถาม การเล่นบ้านลม การเล่มเกมส์ซุ้มต่างๆ และการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

สวัสดีปีใหม่ 2559

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธเนศ ปานอุทัย

บุคลากรในโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

หัวหน้าสายชั้น

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระบบงานสาระสนเทศ


เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ


โรงเรียนใน สพป.นครปฐม เขต 2

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต้
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า
:
watbangluangschool@gmail.com