-->


เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071     : watbangluangschool@gmail.com


 

ประวัติโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
บุคลากรของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
กรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ
ผลงาน รางวัล
รายนามผู้บริจาค
       
ประมวลภาพกิจกรรม

 สพฐ. 
 สพป.นครปฐม เขต 2
  E-Filing นครปฐม เขต 2
อ่านข่าวย้อนหลัง

 1.รายงานการพัฒนาการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานกีฬา วอลเลย์บอลฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 
เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล
www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/
เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี
www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/
เว็บสำหรับส่ง E-Card
www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/
เว็บนานาสาระ
www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/
เว็บสำหรับคุณครู
  www.kruthai.info/
www.vchakarn.com/
www.aksorn.com/
www.krumontree.com/
www.obec.go.th/teacherzone
www.nitesonline.net/

www.newsclassroom.obec.go.th/

 

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด : 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

Website counter

การพัฒนางาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓)
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง รองฯสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ างหลวง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เด่นชัย อินทร์จักร ผกก.สภ. บางหลวง ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโคร งการครูตำรวจแดร์(D.A.R.E) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตร จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหล วง สุนิสา/ข่าว ปรัชญา/ภาพ

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูอุษณีย์ นิลสาลิกา และคุณครูอุไรวรรณ ปัจฉิมพิหงค์ ร่วมงานแสดงมุฑิตา ประจำปี 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมเวล สุนิสา/ข่าว : ฉัตรชัย/ภาพ

 

มื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง รองฯสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ างหลวง คณะครูและนักเรียนให้การต้อ นรับคณะกรรมการประเมินคัดกร องระดับภาคด้วยการประเมินสภ าพจริงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices:BP) ปี 2559 โดยทางโรงเรียนได้มีการแสดง ผลงานของนักเรียนร่วมกับภูม ิปัญญาท้องถิ่น (ข่าว:สุนิสา / ภาพ:ปรัชญา)

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่โรงเีรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเีรียนบ้านไผ่หลวง โรงเรียนวัดไผ่หูช้างและโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร สำันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยได้เชิญท่านรองฯจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และนางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 มาเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง รองฯสิริภา เกิดลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงร่วมกล่าวคำถวายพระพรหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา้้ัโด ย พ.ต.อ.เด่นชัย อินทร์จักร์ ผกก.สภ.บางหลวง ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 31 ทุน

 

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 59 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE (English Bilingual Education)ในด้านครูสอน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสังคมศึกษา

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จากสพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประเมินแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน แต่ละด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้บริหาร ด้านครูบรรณารักษ์ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านทรัพยากรสารสนเทศ และได้สนทนากับผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ ฟังการนำเสนอของยุวบรรณารักษ์น้อย ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

 

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ที่สนใจ เช่น นิทรรศการ เกมส์ การแสดงความสามารถของนักเรียน การแสดงมายากล ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆอย่างมีความสุข จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,300 คนได้แก่โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนบ้านไผ่หลวงโรงเรียนเจี้ยนหัวและโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ได้รับความสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างจาก คุณพิเชษฏ์ สุนทรถาวรวงศ์ และคณะ

 

...วิทยากรการเสวนา...

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติจาก กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นวิทยากรในการเสวนาบทบาทของห้องสมุดกับการบริหารจัดการเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ

 

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา่ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2559 มีการแสดงประกอบพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเีจี้ยนหัว และโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดต.บำรุง วิมูลชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าสู่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และสิ้นสุดขบวน และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางหลวง

 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ประกอบด้วย รองฯ จิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย และศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยประเมินและตรวจเยี่ยมความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีคุณภาพและเข้มแข็งทางด้านวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพและนโยบายต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

 

..สามเณรฤดูร้อน..

โรงเรียนวัดบางหลวงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางหลวง ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เพื่อให้โรงเรียนรุ่นต่อไปได้เข้าชมรูปแบบ โครงสร้าง กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีท่านทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และท่านรองฯจิระชัย ทีคำ และท่านศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมชม ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดย สพป.นฐ. เขต 2 ได้ให้โรงเรียนวัดบางหลวงเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร(น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ม.1-3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และอีกหนึ่งรายการคือการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน ป.4-6 ม.1-3โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ณ ร.ร.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม

.เพิ่มเวลารู้.

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำเดือน มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

 

ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดบางหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้ทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีนายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานการขายทอดตลาด มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล 139 ราย ราคากลางเริ่มต้นที่ 351,000 บาท เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.ราคาประมูลสิ้นสุดที่ 620,000 บาท ซึ่งจะนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

.คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบางหลวง

 

..ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี...

ขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

ที่ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง จัดให้มีกิจกรรมบนเวที การตอบคำถาม การเล่นบ้านลม การเล่มเกมส์ซุ้มต่างๆ และการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

สวัสดีปีใหม่ 2559

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธเนศ ปานอุทัย

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ


โรงเรียนใน สพป.นครปฐม เขต 2

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า
:
watbangluangschool@gmail.com